Links til EU’s organisioner og initiativer

AgroFossilFree vil etablere en direkte forbindelse til følgende EU-organisationer og -initiativer for at optimere sine aktiviteter og maksimere projektets virkning:

 • EIP-AGRI: Det europæiske landbrugs innovationspartnerskab (EIP-AGRI) arbejder for at fremme et konkurrencedygtigt og bæredygtigt landbrug og skovbrug, der “opnår mere og bedre fra mindre”. Det bidrager til at sikre en stabil forsyning af fødevarer, foder og biomaterialer og udvikler sit arbejde i harmoni med de væsentlige naturressourcer, som landbruget er afhængig af.
 • DG AGRI: Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (GD AGRI) er ansvarlig for EU’s politik for landbrug og udvikling af landdistrikter og beskæftiger sig med alle aspekter af den fælles landbrugspolitik.
 • DG CLIMA: Kommissionens Generaldirektorat for Klima (GD CLIMA) leder Europa-Kommissionens indsats for at bekæmpe klimaændringer på EU-plan og internationalt plan
 • DG GROW: Kommissionens Generaldirektorat for Det Indre Marked, Industri, Iværksætterånd og SMV’er er ansvarlig for EU’s politik for det indre marked, industrien, iværksætterånden og små virksomheder.
 • DG ENERGY: Denne tjeneste i Kommissionen er ansvarlig for EU’s energipolitik: Sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig energi til Europa
 • DG DEVCO: Kommissionens Generaldirektorat for Internationalt Samarbejde og Udvikling (GD DEVCO) har ansvaret for at udforme den europæiske internationale samarbejds- og udviklingspolitik og yde bistand i hele verden.
 • DG JRC: Det Fælles Forskningscenter er Kommissionens videnskabs- og videnstjeneste. FFC ansætter forskere til at udføre forskning med henblik på at yde uafhængig videnskabelig rådgivning og støtte til EU’s politik.
 • EERA AISBL:  European Energy Research Alliance (EERA AISBL) er en non-profit sammenslutning, der bidrager til koordineringen af en massiv offentlig forskningsindsats for at udvikle mere effektive og billigere kulstoffattige energiteknologier. EERA er den offentlige forskningssøjle i den Strategiske energiteknologiplan(SET-Planen)
 • Den europæiske strategiske energiteknologiplan (SET-planen): er et vigtigt springbræt til at sætte skub i omstillingen til et klimaneutralt energisystem gennem udvikling af lavemissionsteknologier på en hurtig og omkostningseffektiv måde.
 • SCAR: Komité for Landbrugsforskning.
 • ENRD: Det Europæiske Netværk for Udvikling af Landdistrikterne.
 • S3P Agri-Food: Smart specialiseringsplatform for landbrugsfødevarer.
 • COPA-COGECA: Europæiske sammenslutninger af landmænd og landbrugskooperativer.
 • ESA: Det Europæiske Selskab for Agronomi.
 • ETP: Europæiske teknologiplatforme.

 

Links til relaterede EU-PROJEKTER

AgroFossilFree vil etablere forbindelser og skabe synergier med alle igangværende og fremtidige EU-projekter (H2020, Life+, ERASMUS+ osv.), der arbejder med emner relateret til FEFTS-ansøgning i EU’s landbrug, men også andre projekter, der primært handler om de-fossiel systemer i andre sektorer end landbruget og kan være nyttige for vores projekts mål. Nogle af disse projekter er:

 

AgroBioHeat (H2020, 2019-2021) AgroBioHeat har til formål at producere en masseudrulning og forbedrede og markedsklare agrobiomasse baserede varmeløsninger i Europa. Agrobiomasse er en stor, underudnyttet og indenlandsk ressource, som kan støtte opfyldelsen af de europæiske energi- og klimamål og samtidig fremme udviklingen af landdistrikterne og den cirkulære økonomi.

 

BABET-REAL5 (H2020, 2016-2020) Hovedformålet med BABET-REAL5 er at udvikle en alternativ løsning til produktion af andengenerations ethanol baseret på mindre industriel skala end de allerede realiserede anlæg til førstegenerations ethanol. Sådanne anlæg af lille industriel skala skal tilpasses for et stort antal lande, landdistrikter og råvarer.

 

BECOOP (H2020 2020-2023). Ambitionen med BECoop-projektet er at fremme en bred udbredelse af bioenergiteknologier i hele Europa ved at tilvejebringe de nødvendige betingelser og støtteværktøjer til at frigøre det underliggende markedspotentiale i fælles bioenergi. Projektet håber også at skabe forbindelser til det internationale bioenergisamfund og fremme nye partnerskaber.

 

BE-Rural (H2020, 2019-2022). BE-Rural støtter etableringen af regionale og lokale biobaserede økonomier ved at inddrage relevante aktører i udviklingen af bioøkonomistrategier og køreplaner. Analysen af regioner vil bidrage til at vurdere »bioøkonomipotentialet« i hver udvalgt region, og der vil blive gennemført en række regionale åbne innovationsplatforme for at kickstarte samskabelsesprocessen og samle centrale interessenter for at udvikle idéer og udnytte deres bioøkonomipotentiale.

 

BIOPLAT-EU (H2020, 2018-2021). Formålet med projektet er at fremme markedsudbredelsen af bæredygtig bioenergi i Europa ved hjælp af marginale, underudnyttede og forurenede arealer til nonfoodbiomasseproduktion gennem tilvejebringelse af en webbaseret platform, der fungerer som beslutningsstøtteværktøj.

 

COME RES (H2020, 2020-2023) har til formål at øge andel af vedvarende energi i elproduktionssektoren. For at gøre dette fokuserer projektet på at kontakte vedvarende energi klynger i 9 europæiske lande og lære fra regioner med avanceret fælles energi udvikling og støtte andre regioner som har potentiale for at udvikle energi samfund yderligere

 

Compile (H2020, 2018-2022). Hovedformålet med COMPILE er at vise energiøernes muligheder for dekarbonisering af energiforsyningen, samfundsopbygning og skabelse af miljømæssige og socioøkonomiske fordele. COMPILE fremmer udviklingen af lokale energisystemer og -kilder gennem innovative lagringsløsninger understøttet af nye organisatoriske foranstaltninger og forretningsmodeller med det formål at støtte overgangen fra centraliseret system med passive brugere til et fleksibelt netværk af aktive brugere, der danner energifællesskaber på energiøer.

 

ECCO (Interreg North-West Europe, 2017-2021) ECCO har til formål at fremskynde væksten i lokale energisselskaber (Local Energy Community Co-Operatives (ECCOs)) både med hensyn til effektivitet og i antal. Især landdistrikterne og landmændene tilbyder de fysiske og sociale ressourcer, der er nødvendige for en decentraliseret, samfundsbaseret tilgang til tilvejebringelse af RES. Projektet ønsker at opnå dette ved at bringe ECCOs sammen og forbinde dem med relevante kilder til viden fra Nordvesteuropa for at overvinde de barrierer, de står over for.

 

FLEXcoop (H2020, 2017-2020). FLEXCoop introducerer en end-to-end automatiseret optimeringsramme for efterspørgselsrespons. Det gør det muligt at tilvejebringe nye forretningsmodeller, der gør det muligt for energikooperativer at introducere sig selv på energimarkederne i en ny rolle hvor elforbruget modereres for en gruppe forbrugere i henhold til det samlede elbehov på nettet. Det udstyrer kooperativer med innovative og yderst effektive værktøjer til at etablere robuste forretningsmetoder med henblik på at udnytte deres mikronet og virtuelle kraftværker som balancering og sikring af netstabilitet.

 

HyperFarm (H2020, 2020-2023)HyperFarm (H2020, 2020-2023). Projektet har til formål at demonstrere kombinerede agro voltaiske (PV) systemer med dobbelt arealanvendelse til afgrødeproduktion og samtidig elproduktion. HyperFarm slutter sig til flere typer aktører med det formål at optimere bæredygtige agro-voltaiske (PV) forretningsmodeller samt teste systemernes anvendelighed via inddragelse af nye innovative fotovoltaiske teknologier, radikalt nye afgrødeproduktionssystemer, workshops for interessentinnovation og accept af borger-forbruger, analyse af offentlig opfattelse og undersøgelser af landmandens inddragelse. HyperFarm udvikler og demonstrerer også nye måder at udnytte og distribuere den energi, der produceres på gården.

 

IoF 2020 (H2020 2017-2020). Large Scale Pilots H2020 har til formål at implementere IoT-løsninger i europæisk landbrug gennem integration af avancerede IoT-teknologier på tværs af værdikæden, demonstration af flere IoT-applikationer i stor skala og i en brugssammenhæng, herunder værdiskabelse i form af øget effektivitet, energibesparelser osv.

 

RENAISSANCE (H2020, 2020-2023)Projektets mål er at levere en fællesskabsdrevet skalerbare og replikerbare tilgang til at implementere nye forretningsmodeller og teknologier, der understøtter ren produktion og fælles distribution af energi i lokalsamfundene.

 

RES4LIVE (H2020, 2020-2023)Projektet vil omhandle tilpasning af RES-teknologier og -maskiner og demonstration heraf i stor skala på bedriftsniveau, som kræver støtteforanstaltninger med hensyn til fysisk planlægning, infrastruktur, forskellige forretningsmodeller og markedsordninger, tendenser, der ikke altid er under kontrol set fra en landmands synspunkt.

 

TheGreefa (H2020, 2020-2023)Projektet er rettet mod en ny teknologi til opvarmning, køling, luftfugtighedskontrol og vandgenvinding i drivhuse samt til tørring af landbrugsprodukter ved hjælp af termokemiske processer baseret på brugen af saltopløsninger (termokemiske væsker).

 

WiseGRID (H2020, 2016-2020). WiseGRID-projektet indeholder en række løsninger, teknologier og forretningsmodeller, smarte/intelligente teknologier med henblik på øgning af stabiliteten og sikkerheden i et åbent, forbrugercentreret europæisk energinet og giver de europæiske borgere renere og mere overkommelig energi gennem øget brug af lagringsteknologier og elektromobilitet og en stærkt øget andel af vedvarende energiressourcer. Projektet har til formål at levere de værktøjer og forretningsmodeller, der vil lette oprettelsen af et åbent marked og sætte alle interessenter på energiområdet i stand til at spille en aktiv rolle i retning af en demokratisk energiomstilling.