Το AggroFossilFree αποτελείται από 6 Πακέτα Εργασίας. Τα πρώτα τέσσερα αφορούν τις βασικές δραστηριότητες του έργου, ενώ τα άλλα δύο είναι γενικά (Επικοινωνία/Διάδοση & Διαχείριση)

Το ΠΕ1 περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες για την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της ενεργειακής χρήσης στη γεωργία της ΕΕ και την αξιολόγηση των αναγκών και συμφερόντων για την εφαρμογή στρατηγικών και τεχνολογιών απαλλαγμένων από ορυκτά καύσιμα στη γεωργία του μέλλοντος και τη διάδοση αυτών των καινοτομιών εντός των κοινωνικών συστημάτων.

ΠΕ1

Τρέχουσα κατάσταση ενεργειακής χρήσης στη γεωργία της ΕΕ και προσδιορισμός παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση καινοτομιών και τη διάδοση των FEFTS

ΠΕ2

Μητρώο διαθέσιμων FEFTS και χρηματοδοτικών εργαλείων στη γεωργία της ΕΕ

Το ΠΕ2 θα καταγράφει τις διαθέσιμες απαλλαγμένες από ορυκτά καύσιμα τεχνολογίες και στρατηγικές και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στην Ευρωπαϊκή γεωργία και θα αναλύει την ανάπτυξή τους με την πάροδο του χρόνου.

Το ΠΕ3 θα βασιστεί στα αποτελέσματα που παράγονται στο ΠΕ1 και στο ΠΕ2, δημιουργώντας διαδραστική και πολλών παραγόντων καινοτομία σε τοπικό επίπεδο, υποστηρίζοντας τη διασυνοριακή συνεργασία και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και τους συνδέσμους του διατοπικού δικτύου πολλαπλών παραγόντων σε απαλλαγμένες από ορυκτά καύσιμα τεχνολογίες και στρατηγικές με το EIP-AGRI και άλλες πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ, όπως το EERA. Σε αυτό το ΠΕ, θα δημιουργηθούν περιλήψεις πρακτικών που απαιτούνται από το EIP-AGRI και πολιτικές συνόψεις / οδηγίες για την υψηλότερη υιοθέτηση των FEFTS στη γεωργία της ΕΕ.

ΠΕ3

Διαδραστική δικτύωση καινοτομίας πολλών παραγόντων, γνωμοδότηση και ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής για την υιοθέτηση FEFTS στη γεωργία της ΕΕ

ΠΕ4

Διαδικτυακή πλατφόρμα AgEnergy

Η “πλατφόρμα AgEnergy” θα δημιουργηθεί και θα συμπληρωθεί με αποτελέσματα από τα ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3. Τα ΠΕ3 και ΠΕ4 είναι στενά συνδεδεμένα, καθώς η πλατφόρμα AgEnergy θα προωθήσει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα εργαστήρια, συλλέγοντας τα σχόλιά τους και υποστηρίζοντας τη δημιουργία μιας εικονικής κοινότητας AgroFossilFree.

Μια στρατηγική διάδοσης και επικοινωνίας θα καθοριστεί για να βοηθήσει την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπό του και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου μετά το τέλος του. Οι συνεργάτες θα διεξάγουν διαδραστικές δραστηριότητες διάδοσης και επικοινωνίας καθ ‘όλη τη διάρκεια του έργου.

ΠΕ5

Διάδοση και Επικοινωνία

ΠΕ6

Διαχείριση Έργου

Το ΠΕ6 θα διασφαλίσει την ορθή διοικητική και οικονομική διαχείριση και διαχείριση κινδύνων του έργου.