Το AgroFossilFree απαρτίζεται από 16 εταίρους από 9 διαφορερικές χώρες ((IR, NL, DE, DK, PL, ES, IT, BE και EL). Το έργο είναι βασισμένο σε μια “Προσέγγιση πολλών παραγόντων”, συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας όχι μόνο των επιστημόνων και των ερευνητών, αλλά και των παρόχων υπηρεσιών επέκτασης, των αγροτικών οργανώσεων και των βιομηχανικών εταίρων, η οποία διασφαλίζει ότι οι τελικοί χρήστες των καινοτομιών του FEFTS εκπροσωπούνται σωστά. Η ποικιλομορφία των συστημάτων καλλιέργειας και των αγροκλιματικών ζωνών που καλύπτονται από τους «κόμβους» καινοτομίας θα επιτρέψει τη διερεύνηση της υιοθέτησης και της εφαρμογής ενός ευρέος φάσματος λύσεων FEFTS, ενώ ταυτόχρονα συλλέγει πληθώρα αναγκών και καινοτομιών από τελικούς χρήστες σε όλη την Ευρώπη.