Το έργο Greefa στοχεύει σε μια νέα τεχνολογία για θέρμανση, ψύξη, έλεγχο υγρασίας αέρα και ανάκτηση νερού σε θερμοκήπια, καθώς επίσης και για την ξήρανση γεωργικών αγαθών χρησιμοποιώντας αρχές θερμο-χημικής μετατροπής βασισμένες στη χρήση διαλυμάτων αλάτων(θερμοχημικά υγρά).

Το HyperFarm είναι ένα έργο Δράσης Καινοτομίας (IA), το οποίο στοχεύει στην επίδειξη συνδυασμένων αγρο-φωτοβολταϊκών συστημάτων, με διπλή χρήση γης για φυτική παραγωγή και ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας. Το HyperFarm ενώνει πολλούς τύπους φορέων με στόχο τη βελτιστοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων σχετικών με αγρο-φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και τη δοκιμή της εμπορικής αξίας των προϊόντων, μέσω της ενσωμάτωσης νέων καινοτόμων τεχνολογιών στα φωτοβολταϊκά, ριζικά νέων συστημάτων φυτικής παραγωγής, εργαστηρίων καινοτομίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη και την αποδοχή των πολιτών-καταναλωτών, την ανάλυση της κοινής γνώμης και τις μελέτες υιοθέτησης των συστημάτων από αγρότες. Το HyPErFarm αναπτύσσει και επιδεικνύει νέους τρόπους αξιοποίησης και διανομής της παραγόμενης ενέργειας στο αγρόκτημα.

Το RES4LIVE είναι ένα έργο Δράσης Καινοτομίας (IA) που ασχολείται με την προσαρμογή των τεχνολογιών και των μηχανημάτων ΑΠΕ και την επίδειξή τους σε μεγάλη κλίμακα σε επίπεδο αγροκτήματος που απαιτεί υποστηρικτικά μέτρα σχετικά με το χωροταξικό σχεδιασμό, την υποδομή, τα διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και την οργάνωση της αγοράς, τάσεις που δεν μπορούν όλες να ελεγχθούν υπό το πρίσμα του αγρότη.

Το έργο RENAISSANCE είναι μια Δράση Καινοτομίας (IA), στόχος του οποίου είναι η παροχή μιας κλιμακούμενης και αναπαραγόμενης προσέγγισης με γνώμονα την κοινότητα, για την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τεχνολογιών που υποστηρίζουν την καθαρή παραγωγή και την κοινή διανομή ενέργειας στις τοπικές κοινότητες.

Agrobioheat

Το έργο AGROBIOHEAT έχει σκοπό τη μαζική προώθηση βελτιωμένων και έτοιμων για την αγορά λύσεων θέρμανσης με αγροτική βιομάζα στην Ευρώπη. Η αγροτική βιομάζα είναι μια σημαντική, ανεκμετάλλευτη και εγχώρια πηγή ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων για την Ενέργεια και το Κλίμα, προωθώντας ταυτόχρονα την αγροτική ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

AgroFossilFree_square

Το έργο AgroFossilFree στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου όπου οι βασικοί ενδιαφερόμενοι θα συνεργαστούν για την αξιολόγηση και την προώθηση των διαθέσιμων FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies στη γεωργία της ΕΕ, ώστε να μειωθεί βραχυπρόθεσμα και να εξαλειφθεί μακροπρόθεσμα η χρήση ορυκτών καυσίμων σε οποιαδήποτε γεωργική διαδικασία από την παραγωγή έως την πόρτα του αγροκτήματος, διατηρώντας παράλληλα την απόδοση και την ποιότητα του τελικού προϊόντος.