Οδηγίες για τη σωστή υποβολή FEFTS

μέσω του διαδικτυακού ερωτηματολογίου σε Google Forms,

διενεργούμενο είτε από εταίρους του AFF είτε απευθείας από τους ενδιαφερόμενους φορείς

Έχει αναπτυχθεί ένα ερωτηματολόγιο και εξυπηρετεί ως ένα λειτουργικό εργαλείο για την έρευνα δημιουργίας αποθετηρίου, αναφορικά με τεχνολογίες και στρατηγικές για ενέργεια χωρίς τη χρήση ορυκτών καυσίμων (FEFTS). Μέσω αυτού του εργαλείου, οι χρήστες έχουν την ικανότητα να καταχωρήσουν και να ταξινομήσουν FEFTS, συμπληρώνοντας ορισμένες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα πεδία που αφορούν τα FEFTS που εισάγονται.

Πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα για την προσθήκη FEFTS στην πλατφόρμα AgEnergy:

 1. Αρχικά, οι χρήστες δηλώνουν την ονομασία των FEFTS, τον οργανισμό στον οποίο ανήκουν οι ίδιοι και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, ως προκαταρκτική ταυτοποίηση των FEFTS.
 2. Στην επόμενη ερώτηση, οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν την κατηγορία του FEFTS (1-επιστημονική δημοσίευση, 2-ερευνητικό πρόγραμμα, 3-εμπορικό προϊόν, 4-εκπαιδευτικό υλικό, 5-χρηματοδοτικοί μηχανισμοί). Ανάλογα με την επιλογή κατηγορίας, οι χρήστες θα ανακατευθύνονται σε ένα διακριτό σύνολο ερωτήσεων για κάθε μορφή FEFTS.
 3. Μετά από αυτή τη φάση ταυτοποίησης, ένα κοινό σύνολο ερωτήσεων απευθύνεται σε όλα τα FEFTS, ώστε να αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά τους και να προσδιοριστεί ορθά ο γεωργικός τομέας που εφαρμόζονται. Αυτό το σύνολο ερωτήσεων αναφέρεται στα παρακάτω:
  • Ανάλυση των υποψήφιων χρηστών FEFTS
  • Τύπο τεχνολογίας των FEFTS
  • Τύπο γεωργικής παραγωγής που αυτό το FEFTS εφαρμόζεται
  • Αίτηση καταγραφής μιας λίστας με 5 λέξεις κλειδιά
  • Μεταφόρτωση εικόνων, οπτικοακουστικού υλικού και σχετικών pdf/ppt ή συνδέσμων που οδηγούν σε αυτό το υλικό
  •  Σύνδεσμο της σχετικής ιστοσελίδας του FEFTS και άλλων σχετικών ιστοσελίδων
  • Συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν επίσης να παρασχεθούν στα αγγλικά και / ή σε εθνική γλώσσα.
 1. Στην επόμενη ομάδα ερωτήσεων, το πεδίο εφαρμογής των FEFTS ορίζεται σαφώς. Στο τρέχον τμήμα, διενεργείται έρευνα του τύπου της γεωργικής τεχνολογίας/κατανάλωσης για την οποία χρησιμοποιείται αυτό το FEFTS. Οι χρήστες είναι ικανοί να ορίσουν τα πιο σωστά πεδία εφαρμογής των FEFTS, μέσα από μια λίστα επιλογών. Κατά την επιλογή μιας κατηγορίας, οι χρήστες κατευθύνονται σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για τον καθορισμό περαιτέρω πληροφoριών αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής των FEFTS.
 2. Έπειτα, ακολουθεί μια ερώτηση αναφορικά με τον τύπο των FEFTS (παραγωγή καθαρής ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα, εδαφική δέσμευση άνθρακα).
  • Η επιλογή παραγωγής καθαρής ενέργειας συνοψίζει την παροχή ανανεώσιμης ενέργειας και ως εκ τούτου οδηγεί είτε σε παραγωγή ενέργειας, είτε σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με ερωτήσεις για τον περαιτέρω καθορισμό των χαρακτηριστικών αυτού του FEFTS.
  • Η βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οδηγεί σε επιλογή βελτίωσης συγκεκριμένου τύπου ενέργειας.
  • Η εδαφική δέσμευση άνθρακα εδάφους είναι ένα βοηθητικό πεδίο σχετικών FEFTS και οδηγεί σε μια ερώτηση αναφορικά με τον πιο λεπτομερή καθορισμό του τύπου/στρατηγικής/μεθόδου δέσμευσης άνθρακα.

Όλες οι ερωτήσεις του παρόντος τμήματος ακολουθούνται από επερχόμενες πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, όπου οι χρήστες επιλέγουν την πιο κατάλληλη επιλογή, στοχεύοντας στην σωστή αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των FEFTS.

 1. Τελικώς, μια διαδικασία αξιολόγησης των FEFTS (γενική, περιβαλλοντική, κοινωνικοοικονομική) συνοδεύει τη συγκεκριμενοποίηση και κατηγοριοποίηση του FEFTS, στοχεύοντας να εκτιμήσει το FEFTS και το αντίκτυπό του στα προαναφερόμενα θέματα, καθώς και την εφαρμοσιμότητα και αποδοτικότητά του. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα είτε να επιλέξουν από μια λίστα πολλαπλής επιλογής, είτε να βαθμολογήσουν διάφορα επιχειρήματα/ιδέες βασιζόμενοι στην δική τους αντίληψη αναφορικά με τα FEFTS, χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα Likert (1-διαφωνώ απολύτως, 2- διαφωνώ, 3-ουδέτερη γνώμη, 4-συμφωνώ, 5- συμφωνώ απόλυτα).

Σημείωση 1: Διάφορες επιλογές/απαντήσεις μπορεί να μην είναι τόσο σχετικές (να μη βρίσκουν εφαρμογή) σε ορισμένα ερωτήματα, συγκριτικά με άλλες, αλλά βάσει της δομής αυτής της έρευνας, δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να μην παρουσιάζονται. Καθώς ξετυλίγεται η ροή της έρευνας, οι χρήστες θα πρέπει να επιλέξουν συγκεκριμένα και αυστηρά κάθε πεδίο σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του FEFTS ώστε να αποφύγουν κάθε παρερμηνεία. Οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις είναι μείζονος σημασίας για τη βέλτιστη κατηγοριοποίηση κάθε FEFTS.

Σημείωση 2: Άπαξ η έρευνα υποβληθεί, δεν είναι δυνατές περαιτέρω αλλαγές/τροποποιήσεις. Ως αποτέλεσμα, σε περίπτωση ασαφών απαντήσεων, προτείνεται στους χρήστες να επανυποβάλλουν μια νέα έρευνα ενσωματώνοντας όλα τα σχετικά δεδομένα.