Δημόσια Παραδοτέα

Π1.1 Έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση ενεργειακής χρήσης στη γεωργία της ΕΕ

Π1.2 Έκθεση σχετικά με το πλαίσιο, τη μεθοδολογία και τα πρότυπα

Π1.3 Έκθεση σχετικά με τις ανάγκες, καινοτόμες ιδέες και ενδιαφέροντα των αγροτών

Π1.4 Υλικό πολυμέσων

Π2.2 Έκθεση σχετικά με τις επιστημονικές εργασίες για τα FEFTS

Π2.3 Έκθεση σχετικά με τις επιστημονικές εργασίες για τα FEFTS (1η επικύρωση)

Π2.4 Έκθεση σχετικά με τις επιστημονικές εργασίες για τα FEFTS (2η επικύρωση)

Π2.5 Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου για τα FEFTS

Π2.6 Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου για τα FEFTS (1η επικύρωση)

Π2.7 Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου για τα FEFTS (2η επικύρωση)

Π2.8 Έκθεση σχετικά με βιομηχανικές λύσεις FEFTS

Π2.9 Έκθεση σχετικά με βιομηχανικές λύσεις FEFTS (1η επικύρωση)

Π2.10 Έκθεση σχετικά με βιομηχανικές λύσεις FEFTS (2η επικύρωση)

Π2.11 Υλικό για εκπαίδευση και ενημέρωση για τα FEFTS

Π2.12 Υλικό για εκπαίδευση και ενημέρωση για τα FEFTS (1η επικύρωση)

Π2.13 Υλικό για εκπαίδευση και ενημέρωση για τα FEFTS (2η επικύρωση)

Π2.14 Διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης στη γεωργία της ΕΕ

Π2.15 Διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης στη γεωργία της ΕΕ (1η επικύρωση)

Π2.16 Διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης στη γεωργία της ΕΕ (2η επικύρωση)

Π3.1 Έκθεση σχετικά με τη χαρτογράφηση δικτύων / ομάδων σχετικά με τα FEFTS

Π3.2 Εκθέσεις σχετικά με τα διαδικτυακά εργαστήρια

Π3.3 Έκθεση από τα τοπικά εργαστήρια

Π3.4 Έκθεση από τα διακρατικά εργαστήρια

Π3.5 Έκθεση από την εκδήλωση διαμεσολάβησης

Π3.6 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα πάνω στα FEFTS

Π3.7 Έκθεση σχετικά με τα εντοπισμένα κενά στην πολιτική και στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές

Π4.1 Δυνατότητα δικτύωσης

Π4.2 Ψηφιακές δοκιμές και εργαλείο συνεργασίας

Π4.3 Εργαλειοθήκη Υποστήριξης Αποφάσεων

Π4.4 Διαδικτυακή αναφορά περιεχομένου

Π4.5 Εργαλειοθήκη Υποστήριξης Αποφάσεων (επικύρωση)

Π4.6 Διαδικτυακή αναφορά περιεχομένου (επικύρωση)

Π5.1 Στρατηγική διάδοσης

Π5.2 Υλικά διάδοσης

Π5.3 Έκθεση σχετικά με εκδηλώσεις και γενικότερες δραστηριότητες διάδοσης

Π5.4 Έκθεση σχετικά με εκδηλώσεις και γενικότερες δραστηριότητες διάδοσης (1η επικύρωση)

Π5.5 Έκθεση σχετικά με εκδηλώσεις και γενικότερες δραστηριότητες διάδοσης (2η επικύρωση)

Π5.6 Έκθεση σχετικά με τις διασυνδέσεις του AgroFossilFree με πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ

Π5.7 Πρώτη παρτίδα περιλήψεων πρακτικής

Π5.8 Δεύτερη παρτίδα περιλήψεων πρακτικής

Π6.1 Εγχειρίδιο Διαχείρισης του Έργου

Π6.2 Σχέδιο Διαχείρισης Δεδομένων και Πακέτο Υποστήριξης

Π6.3 Σχέδιο Διαχείρισης Δεδομένων και Πακέτο Υποστήριξης (ανανέωση)

Π6.4 Πρακτικά εναρκτήριας συνάντησης

Π6.5 Πρακτικά 2ης συνάντησης

Π6.6 Πρακτικά 3ης συνάντησης

Π6.7 Πρακτικά 4ης συνάντησης

Π6.8 Πρακτικά 5ης συνάντησης

Π6.9 Πρακτικά 6ης συνάντησης