Ο κύριος στόχος του έργου AgroFossilFree είναι να ανοίξει το δρόμο για μία Ευρωπαϊκή γεωργία χωρίς ορυκτά καύσιμα, μειώνοντας την εξάρτηση από την ενέργεια από ορυκτά καύσιμα, διατηρώντας παράλληλα την απόδοση και ποιότητα των τελικών προϊόντων και μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, έχουν προσδιοριστεί 5 συγκεκριμένοι στόχοι:

Στόχος 1

Αξιολόγηση της τρέχουσας ενεργειακής κατάστασης της γεωργίας στην ΕΕ και προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση καινοτομιών και τη διάδοση των FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies

Στόχος 2

Προσδιορισμός και καταχώρηση διαθέσιμων FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies από αποτελέσματα εφαρμοσμένης έρευνας σε εμπορικές λύσεις και διερεύνηση των υπαρχόντων χρηματοδοτικών εργαλείων για δραστηριότητες που αφορούν απομάκρυνση από ορυκτά καύσιμα

Στόχος 3

Συνεργασία με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε θεματικές ομάδες χρησιμοποιώντας διαδραστικές φυσικές και διαδικτυακές μεθοδολογίες για την παραγωγή ιδεών βασισμένων στην κοινότητα για την ενσωμάτωση στρατηγικών και τεχνολογιών χωρίς ενέργεια από ορυκτά καύσιμα στα γεωργικά συστήματα σε τοπική και Ευρωπαϊκή βάση

Στόχος 4

Δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας AgEnergy με όλα τα διαθέσιμα FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies για να αξιολογηθούν από τους ενδιαφερόμενους και παροχή μιας “εργαλειοθήκης” υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support Toolkit) για την πρόταση παρεμβάσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων

Στόχος 5

Δημιουργία κατευθυντήριων πολιτικών γραμμών σε ευρωπαϊκή, περιφερειακή και εθνική βάση και επικοινωνία αυτών προκειμένου να αυξηθεί η προβολή και να προωθηθούν οι προτεινόμενες στρατηγικές και τεχνολογίες στην πραγματική γεωργική δραστηριότητα στο εγγύς μέλλον