Σύνδεσμοι για οργανισμούς και πρωτοβουλίες της ΕΕ

Το AgroFossilFree θα δημιουργήσει έναν άμεσο σύνδεσμο με τους ακόλουθους οργανισμούς και πρωτοβουλίες της ΕΕ προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις δραστηριότητές του και να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο του έργου:

 • EIP-AGRI: Η γεωργική ευρωπαϊκή εταιρική σχέση καινοτομίας (EIP-AGRI) εργάζεται για την προώθηση ανταγωνιστικής και βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας που «επιτυγχάνει περισσότερα και καλύτερα από λιγότερα» (‘achieves more and better from less’). Συμβάλλει στη διασφάλιση μιας σταθερής προσφοράς τροφίμων, ζωοτροφών και βιοϋλικών, αναπτύσσοντας το έργο της σε αρμονία με τους κύριους φυσικούς πόρους από τους οποίους εξαρτάται η γεωργία.
 • DG AGRI: Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Επιτροπής (DG AGRI) είναι υπεύθυνη για την πολιτική της ΕΕ για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη και ασχολείται με όλες τις πτυχές της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ).
 • DG CLIMA: Η Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (DG CLIMA) ηγείται των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • DG GROW: Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Επιτροπής είναι υπεύθυνη για την πολιτική της ΕΕ για την ενιαία αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις.
 • DG ENERGY: Αυτή η υπηρεσία της Επιτροπής είναι υπεύθυνη για την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: ​​ασφαλής, βιώσιμη και σε ανταγωνιστική τιμή ενέργεια για την Ευρώπη
 • DG DEVCO: Η Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής για τη Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη (DG DEVCO) είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό της ευρωπαϊκής πολιτικής συνεργασίας και ανάπτυξης και την παροχή βοήθειας σε όλο τον κόσμο.
 • DG JRC: Το Συλλογικό Κέντρο Ερευνών είναι η υπηρεσία επιστημών και γνώσεων της Επιτροπής. Το JRC απασχολεί επιστήμονες για τη διεξαγωγή έρευνας προκειμένου να παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές και υποστήριξη στην πολιτική της ΕΕ.
 • EERA AISBL: Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ερευνητική Συμμαχία (EERA AISBL) είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που συμβάλλει στο συντονισμό μιας μαζικής δημόσιας ερευνητικής προσπάθειας για την ανάπτυξη πιο αποδοτικών και φθηνότερων τεχνολογιών ενέργειας χαμηλής σε άνθρακα. Ο EERA είναι ο δημόσιος πυλώνας έρευνας του Στρατηγικού σχεδιασμού ενεργειακής τεχνολογίας (SET-Plan).
 • Ο Ευρωπαϊκός Στρατηγικός Σχεδιασμός Ενεργειακής Τεχνολογίας (SET Plan): αποτελεί βασική αφετηρία για την ενίσχυση της μετάβασης προς ένα ουδέτερο ενεργειακά κλιματικό σύστημα μέσω της ανάπτυξης τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα με γρήγορο και ανταγωνιστικό κόστος.
 • SCAR: Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικής Έρευνας.
 • ENRD: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • S3P Agri-Food: Έξυπνη πλατφόρμα εξειδίκευσης για την αγροδιατροφή
 • COPA-COGECA: Ευρωπαϊκοί σύλλογοι αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών.
 • ESA: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αγρονομίας.
 • ETP: Ευρωπαϊκές πλατφόρμες τεχνολογίας.

 

Σύνδεσμοι σε σχετικά έργα της ΕΕ

Το AgroFossilFree θα καθιερώσει συνδέσμους και θα δημιουργήσει συνέργειες με όλα τα τρέχοντα και μελλοντικά έργα της ΕΕ (H2020, LIFE +, ERASMUS + κ.λπ.) που ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή FEFTS στη γεωργία της ΕΕ, αλλά και με άλλα έργα που αφορούν κυρίως την συστήματα απομάκρυνσης ορυκτών καυσίμων σε άλλους τομείς εκτός της γεωργίας και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του έργου μας. Μερικά από αυτά τα έργα είναι:

 

AgroBioHeat (H2020, 2019-2021) Το AgroBioHeat στοχεύει στην παραγωγή μαζικής διάθεσης βελτιωμένων και έτοιμων για την αγορά λύσεων θέρμανσης αγροβιόμαζας στην Ευρώπη. Η Agrobiomass είναι ένας μεγάλος, ανεκμετάλλευτος και γηγενής πόρος, ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για την ενέργεια και το κλίμα, προωθώντας ταυτόχρονα την αγροτική ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

 

BABET-REAL5 (H2020, 2016-2020)Ο κύριος στόχος του BABET-REAL5 είναι η ανάπτυξη μιας εναλλακτικής λύσης για την παραγωγή αιθανόλης δεύτερης γενιάς βασισμένη σε μικρότερη βιομηχανική κλίμακα συγκριτικά με τις ήδη υπάρχουσες μονάδες για παραγωγή αιθανόλης πρώτης γενιάς. Τέτοιες εγκαταστάσεις μικρής βιομηχανικής κλίμακας εφαρμόζονται σε μεγάλο αριθμό χωρών, αγροτικών περιοχών και πρώτων υλών.

 

BECOOP (H2020 2020-2023). Η φιλοδοξία του έργου BECoop είναι να προωθήσει μια ευρεία διάθεση τεχνολογιών βιοενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρέχοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις και εργαλεία υποστήριξης για την απελευθέρωση του υποκείμενου δυναμικού της κοινοτικής βιοενέργειας στην αγορά. Το έργο ελπίζει επίσης να δημιουργήσει δεσμούς με τη διεθνή κοινότητα βιοενέργειας και να προωθήσει νέες συνεργασίες.

 

BE-Rural (H2020, 2019-2022). Το έργο BE-Rural υποστηρίζει τη δημιουργία περιφερειακών και τοπικών οικονομιών βιολογικής βάσης με τη συμμετοχή των σχετικών φορέων στην ανάπτυξη στρατηγικών και οδικών χαρτών βιοοικονομίας. Η ανάλυση των περιοχών-στόχων θα βοηθήσει στην αξιολόγηση του «δυναμικού βιοοικονομίας» κάθε επιλεγμένης περιοχής και θα εφαρμοστεί μια σειρά περιφερειακών ανοιχτών πλατφορμών καινοτομίας για να ξεκινήσει η διαδικασία συμπαραγωγής, φέρνοντας κοντά βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να αναπτύξουν ιδέες και να αξιοποιήσουν την προοπτική τους σχετικά με τη βιοοικονομία.

 

BIOPLAT-EU (H2020, 2018-2021). Ο στόχος του έργου είναι να προωθήσει την απορρόφηση της βιώσιμης βιοενέργειας στην αγορά της Ευρώπης χρησιμοποιώντας περιθωριοποιημένες, μη αξιοποιημένες και μολυσμένες εκτάσεις για παραγωγή βιομάζας, όχι από προϊόντα τροφίμων, μέσω της παροχής μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που χρησιμεύει ως εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων.

 

COME RES (H2020, 2020-2023): Το έργο στοχεύει στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Για το σκοπό αυτό, το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θα μαθαίνουν από περιοχές με κοινότητες που έχουν προηγμένη ενεργειακή ανάπτυξη, αλλά και στην υποστήριξη περιοχών-στόχων με δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης ενεργειακών κοινοτήτων.

 

Compile (H2020, 2018-2022). Ο κύριος στόχος του COMPILE είναι να δείξει τις ευκαιρίες των ενεργειακών νησιών για την απαλλαγή από τον άνθρακα (απορυκτοποίηση) του ενεργειακού εφοδιασμού, την κατασκευή/δημιουργία της κοινότητας και τη δημιουργία περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών οφελών. Το COMPILE προωθεί την ανάπτυξη τοπικών ενεργειακών συστημάτων και πηγών μέσω καινοτόμων λύσεων αποθήκευσης που υποστηρίζονται από νέα οργανωτικά μέτρα και επιχειρηματικά μοντέλα, με στόχο τη στήριξη της μετάβασης από το κεντρικό σύστημα με παθητικούς χρήστες σε ένα ευέλικτο δίκτυο ενεργών χρηστών που σχηματίζουν ενεργειακές κοινότητες σε ενεργειακά νησιά.

 

ECCO (Interreg Βορειοδυτική Ευρώπη, 2017-2021) Το ECCO στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των τοπικών συνεταιρισμών της Ενεργειακής Κοινότητας (ECCO), τόσο στην αποτελεσματικότητα όσο και σε αριθμούς. Ειδικά οι αγροτικές περιοχές και οι αγρότες προσφέρουν τους φυσικούς και κοινωνικούς πόρους που απαιτούνται για μια αποκεντρωμένη, κοινοτική προσέγγιση για την παροχή ΑΠΕ. Το έργο θέλει να το επιτύχει αυτό φέρνοντας κοντά τους ECCO και συνδέοντάς τους με σχετικές πηγές γνώσης από τη βορειοδυτική Ευρώπη για να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν.

 

FLEXcoop (H2020, 2017-2020). Το FLEXCoop παρουσιάζει ένα απόλυτα αυτοματοποιημένο πλαίσιο βελτιστοποίησης ζήτησης-απόκρισης. Επιτρέπει την αύξηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, επιτρέποντας στους ενεργειακούς συνεταιρισμούς να εισαχθούν στις ενεργειακές αγορές υπό τον ρόλο ενός συλλέκτη. Εξοπλίζει τους συνεταιρισμούς με καινοτόμα και εξαιρετικά αποτελεσματικά εργαλεία για την καθιέρωση ισχυρών επιχειρηματικών πρακτικών προκειμένου να εκμεταλλευτούν τα μικροδίκτυα και τους εικονικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας ως εξισορροπητικά και βοηθητικά στοιχεία για τη σταθερότητα του δικτύου.

 

HyperFarm (H2020, 2020-2023)Στόχος του έργου είναι η επίδειξη συνδυασμένων αγρο-φωτοβολταϊκών συστημάτων, με διπλή χρήση γης για φυτική παραγωγή και ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας. Το HyperFarm ενώνει πολλούς τύπους φορέων με στόχο τη βελτιστοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων σχετικών με αγρο-φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και τη δοκιμή της εμπορικής αξίας των προϊόντων, μέσω της ενσωμάτωσης νέων καινοτόμων τεχνολογιών στα φωτοβολταϊκά, ριζικά νέων συστημάτων φυτικής παραγωγής, εργαστηρίων καινοτομίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη και την αποδοχή των πολιτών-καταναλωτών,την ανάλυση της κοινής γνώμης και τις μελέτες υιοθέτησης των συστημάτων από αγρότες. Το HyPErFarm επίσης αναπτύσσει και επιδεικνύει νέους τρόπους αξιοποίησης και διανομής της παραγόμενης ενέργειας στο αγρόκτημα.

 

IoF 2020 (H2020 2017-2020). Το Large Scale Pilots H2020 στοχεύει στην ανάπτυξη λύσεων IoT στην ευρωπαϊκή γεωργία μέσω της ενσωμάτωσης προηγμένων τεχνολογιών IoT σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, της επίδειξης πολλαπλών εφαρμογών IoT σε κλίμακα και σε ένα πλαίσιο χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας αξίας σε όρους αυξημένης απόδοσης, μείωσης ενέργειας κ.λπ.

 

RENAISSANCE (H2020, 2020-2023)Ο στόχος του έργου είναι να προσφέρει μια κοινοτική αναπτυσσόμενη και λειτουργική προσέγγιση, να εφαρμόσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τεχνολογίες που υποστηρίζουν την καθαρή παραγωγή και την κοινή διανομή ενέργειας στις τοπικές κοινότητες.

 

RES4LIVE (H2020, 2020-2023). Το έργο ασχολείται με την προσαρμογή των τεχνολογιών και των μηχανημάτων ΑΠΕ και την επίδειξή τους σε μεγάλη κλίμακα σε επίπεδο αγροκτήματος που απαιτεί υποστηρικτικά μέτρα σχετικά με το χωροταξικό σχεδιασμό, την υποδομή, τα διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και την οργάνωση της αγοράς, τάσεις που δεν μπορούν όλες να ελεγχθούν υπό το πρίσμα του αγρότη.

 

TheGreefa (H2020, 2020-2023)Το έργο στοχεύει σε μια νέα τεχνολογία για θέρμανση, ψύξη, έλεγχο υγρασίας αέρα και ανάκτηση νερού σε θερμοκήπια, καθώς επίσης και για την ξήρανση γεωργικών αγαθών χρησιμοποιώντας αρχές θερμο-χημικής μετατροπής βασισμένες στη χρήση διαλυμάτων αλάτων(θερμοχημικά υγρά).

 

WiseGRID (H2020, 2016-2020). Το έργο WiseGRID παρέχει ένα σύνολο λύσεων, τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων που αυξάνουν την ευφυΐα, τη σταθερότητα και την ασφάλεια ενός ανοιχτού ευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου με γνώμονα τον καταναλωτή και παρέχουν καθαρότερη και πιο προσιτή ενέργεια για τους ευρωπαίους πολίτες, μέσω της ενισχυμένης χρήσης τεχνολογιών αποθήκευσης και ηλεκτροκινητικότητας και ενός πολύ αυξημένου μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στόχος του είναι να προσφέρει τα εργαλεία και τα επιχειρηματικά μοντέλα που θα διευκολύνουν τη δημιουργία μιας ανοικτής αγοράς και θα επιτρέψουν σε όλους τους ενεργειακούς φορείς να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο προς μια δημοκρατική ενεργειακή μετάβαση.