Ποιές είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στο έργο;

Η παγκόσμια γεωργία βασίζεται κυρίως σε ορυκτούς πόρους για την κάλυψη των περισσότερων ενεργειακών αναγκών της και τη στήριξη της γεωργικής παραγωγικότητας τόσο στις καλλιέργειες ανοιχτού αγρού όσο και στις κατασκευές/εγκαταστάσεις ελεγχόμενου περιβάλλοντος (π.χ. κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, θερμοκήπια). Η υψηλή χρήση ορυκτών καυσίμων και η υποβάθμιση των φυσικών δεξαμενών άνθρακα έχουν σχέση με τις ανθρωπογενείς επιπτώσεις που προκαλούν την αλλαγή του κλίματος.

Οι καινοτόμες τεχνολογίες και στρατηγικές για ενέργεια που δεν προέρχεται από ορυκτά καύσιμα (FEFTS) που σχετίζονται με πιο βιώσιμη παραγωγή και χρήση της ενέργειας, έχουν αναπτυχθεί από τη βιομηχανία και τους ερευνητικούς φορείς. Ωστόσο, στον γεωργικό τομέα εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ αυτών των εξελίξεων και της πραγματικής υιοθέτησης και χρήσης των διαθέσιμων εργαλείων και πρακτικών από τους αγρότες της ΕΕ, και ειδικά για τον μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων παραγωγών με περιορισμένη πρόσβαση στην πληροφορία.

shutterstock_1044200230

Κύριος στόχος του έργου

Ο πρωταρχικός στόχος του AgroFossilFree είναι να δημιουργήσει ένα συνολικό πλαίσιο κάτω από το οποίο οι κύριοι ενδιαφερόμενοι θα συνεργαστούν ώστε να αξιολογήσουν και να προωθήσουν τα επί του παρόντος διαθέσιμα FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies στην ευρωπαϊκή γεωργία.

Τι είναι τα FEFTS;

Τα FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies αναφέρονται στα εργαλεία που απαιτούνται για καθαρότερη και αποδοτικότερη παραγωγή και χρήση της ενέργειας στη γεωργία.

FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies κατηγοριοποιούνται με βάση την εφαρμογή της αγροτικής τεχνολογίας. Οι δύο κύριες κατηγορίες είναι η Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας και η Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης, ενώ μια βοηθητική κατηγορία αναφέρεται στην Δέσμευση Άνθρακα.

Μερικά παραδείγματα από FEFTS

shutterstock_1129622285
0600
shutterstock_1392193139

Φωτοβολταϊκά, Θερμικά Ηλιακά, Ανεμογεννήτριες, Αντλίες θερμότητας, Παραγωγή βιοαερίου/βιομεθανίου, Μετατροπή στερεής βιομάζας

shutterstock_337316813
shutterstock_734715346
shutterstock_617082044

Συστήματα διαχείρισης κτιρίων (BMS), αποτελεσματική συντήρηση οχημάτων, τεχνικές γεωργίας ακριβείας, κτηνοτροφία ακριβείας, γεωργία διατήρησης των εδαφών

shutterstock_1696604602
shutterstock_1594305079
shutterstock_1463137478

Εναλλαγή καλλιεργειών (αμειψισπορά), κάλυψη εδάφους ,Καθόλου/ελάχιστη άροση, Διαχείριση θρεπτικών συστατικών, Διαφοροποίηση καλλιεργειών

Συνεισφορά σε Υψηλού Επιπέδου Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο AggroFossilFree θα συμβάλλει στις υψηλού επιπέδου στρατηγικές της ΕΕ (π.χ. EU Green Deal και Farm to Fork strategy) καθώς στοχεύει στη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων σε κάθε στάδιο της γεωργικής διαδικασίας από την παραγωγή έως την πόρτα του αγροκτήματος διατηρώντας παράλληλα την απόδοση και την ποιότητα του τελικού προϊόντος.