ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

CEMA

ΧΩΡΑ

Βέλγιο

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η CEMA (EUROPEAN AGRICULTURAL MACHINERY ASSOCIATION – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) είναι ο σύλλογος που εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία γεωργικών μηχανημάτων. Με 10 εθνικές ενώσεις ως μέλη, το δίκτυο της CEMA αντιπροσωπεύει τόσο μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όσο και πολλές μικρομεσαίες επιχειρίσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν.

Ο κλάδος αποτελείται από περίπου 7,000 κατασκευαστές, που παράγουν περισσότερους από 450 διαφορετικούς τύπους μηχανημάτων με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 40 δις ευρώ (ΕΕ28 – 2016) και 150,000 υπαλλήλους. Οι εταιρείες που είναι μέλη της CEMA παράγουν μια μεγάλη γκάμα μηχανημάτων που καλύπτουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στον τομέα από τη σπορά έως τη συγκομιδή, καθώς και κτηνοτροφικό εξοπλισμό. Αποστολή της CEMA είναι να επιδιώξει ένα ισορροπημένο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο στην ΕΕ που:

  •  να υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στην Ευρώπη
  • να επιτρέπει στη βιομηχανία να παρέχει έξυπνες λύσεις για να βοηθήσει τους αγρότες σε όλο τον κόσμο να καλλιεργούν τρόφιμα με προσιτό και βιώσιμο τρόπο
  • να προάγει την βαθύτερη κατανόηση της βιομηχανίας γεωργικών μηχανημάτων από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, των ρυθμιστικών αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών της ΕΕ

Η ανταλλαγή γνώσεων και η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις τεχνικές γεωργίας ακριβείας στην Ευρώπη έχουν τεθεί ως προτεραιότητα στην ατζέντα της CEMA τα τελευταία χρόνια (δείτε τις τελευταίες πολιτικές προτεραιότητες). Για να εξηγήσει τα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν οι σύγχρονες γεωργικές τεχνολογίες στη γεωργία της ΕΕ, η CEMA AISBL συντονίζει τακτικές εκδηλώσεις και υψηλού επιπέδου συνέδρια συγκεντρώνοντας εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας, βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ και εκπροσώπους των αγροτών για να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με τον ρόλο της γεωργίας ακριβείας στην Ευρώπη του σήμερα. Οι συζητήσεις σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η γεωργία ακριβείας στην Ευρώπη συνέβαλαν στην ευθυγράμμιση των απόψεων μεταξύ της αγροτικής κοινότητας και στην αξιολόγηση των διαφόρων πολιτικών, π.χ. ΚΑΠ, χρηματοδότηση της έρευνας, Agriculture 4.0, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν σε μεγάλο βαθμό την περαιτέρω υιοθέτηση της τεχνολογίας στην ευρωπαϊκή γεωργία τα επόμενα χρόνια. Μερικές από αυτές τις εκδηλώσεις είναι οι παρακάτω:

  • Smart equipment for sustainable agriculture – Precision Farming: producing more with less. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Οκτώβριος 2013.
  • Επισκέψεις σε αγροκτήματα, 2015-2016.
  • Agriculture 4.0 – Smart Farming in the cloud, Οκτώβριος 2017 και Σεπτέμβριος 2016.
  • Smart Equipment for Sustainable Agriculture, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Φεβρουάριος 2019.