ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

ΙΝΙN

ΧΩΡΑ

Ισπανία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Iniciativas Innovadoras (ININ) είναι μια εταιρεία συμβούλων που ειδικεύεται στην προώθηση της καινοτομίας και στη διευκόλυνση της συνεργασίας καθώς αποτελούν βασικούς παραγόντες στην ανάπτυξη οργανισμών. Η ININ έχει μεγάλη εμπειρία σε διάφορα προγράμματα της ΕΕ (FP6, FP7, H2020, PRIMA-Med, Ecoinnovation, European Territorial Cooperation (INTERRG), Erasmus +, LIFE +, κ.λπ.), συμμετέχοντας είτε ως εταίρος είτε υποστηρίζοντας δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια η ININ συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 έργα Έρευνας και Καινοτομίας (R&I) που χρηματοδοτούνται από διαφορετικά προγράμματα της ΕΕ σε διαφορετικούς τομείς τεχνογνωσίας: τοπική και αγροτική ανάπτυξη, έξυπνη γεωργία, επιχειρηματική συνεργασία, ενέργεια, περιβάλλον κ.λπ. Οι επιχειρηματικές περιοχές περιλαμβάνουν:

  • Ευρωπαϊκά Έργα και Προγράμματα: Το ININ έχει εμπειρία σε δύο ρόλους:
    1. Υποστήριξη δημόσιων ή / και ιδιωτικών οντοτήτων και οργανισμών καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των έργων και προγραμμάτων της ΕΕ, από το στάδιο δημιουργίας ιδεών, έως την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων, τη σύνταξη προτάσεων ή / και τον συντονισμό των έργων.
    2. Καθοδήγηση και διεκπεραίωση πακέτων διάδοσης/διάχυσης πληροφοριών και εκμετάλλευσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, φέροντας εις πέρας όλες τις σχετικές δραστηριότητες και συντονίζοντας τους εταίρους.
  • Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών: Η ININ διεξήγαγε, μεταξύ άλλων, τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Ένωση Περιβαλλοντικών Εταιρειών και Οργανισμών Έρευνας και Τεχνολογίας (RTOs) της Ναβάρα, τη μελέτη επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ICT) στη Ναβάρα στα πεδία της βιοτεχνολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της νανοτεχνολογίας και τη μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών αναγκών της Ναβάρα, Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα Πυρηναία στη Ναβάρα, την Έρευνα Αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για τις τεχνολογίες Έξυπνης Γεωργίας και την εκπόνηση του Επιχειρηματικού Μοντέλου και του Επιχειρηματικού Σχεδίου για αυτό το εργαλείο, σχεδιασμός Επιχειρηματικού Σχεδίου για ιδιωτικές εταιρείες.
  •  Έρευνα & Καινοτομία: υποστήριξη εταιρειών και ομάδων για την ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης καινοτομίας, ενεργοποίηση συνεργατικών πρωτοβουλιών R&I, σχεδιασμός έργων τεχνολογικής καινοτομίας και διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας στην Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) και την καινοτομία.

Για το έργο AgroFossilFree, η ININ βασίζεται στην εμπειρία της στη διάδοση/διάχυση πληροφοριών και την επικοινωνία σε έργα H2020 στον Αγροτικό τομέα, όπως τα UNTWIST, PANACEAReMIXSmart-AKIS και GATES, με όλα να είναι ηγέτης του πακέτου διάδοσης/διάχυσης πληροφοριών. Η ININ έχει επίσης πραγματοποιήσει τεχνική εργασία σε έργα H2020 στον τομέα της γεωργίας, όπως στο RECAP ως υπεύθυνη για την ανάπτυξη πιλοτικών και στο GATES αναπτύσσοντας την έρευνα αγοράς και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Στο έργο AgroFossilFree, η ININ θα ηγείται του Πακέτου Έργου 5 (WP5) με τίτλο Διάδοση & Εκμετάλλευση, θα παράγει, θα ενημερώνει και θα αξιολογεί το Σχέδιο Διάδοσης και θα παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Η ININ θα είναι υπεύθυνη για την παραγωγή υλικών και εργαλείων διάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας του έργου και των κοινωνικών μέσων. Το ININ θα συντονίζει και θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση και αναφορά των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μεταφοράς.