Afkorting

ECAF

Land

België

De European Conservation Agriculture Federation (ECAF) werd opgericht in Brussel op 14 januari 1999, als een internationale vereniging zonder winstoogmerk, onderworpen aan de Belgische wetgeving. Ze werd opgericht om alle kwesties aan te moedigen die gericht zijn op het behoud van de landbouwgrond en zijn biodiversiteit in het kader van een duurzame landbouw. ECAF is niet betrokken bij enig commercieel product, materiaal en/of handelsmerk.

Het ECAF verenigt zestien nationale verenigingen die bij de Europese landbouwers de best practice”-aspecten van het bodembeheer voor het bevorderen van Conservation Agriculture (behoud van de landbouw). Met lidverenigingen in Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Moldavië, Portugal, Rusland, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigt het ECAF de belangen van het grootste deel van het landbouwareaal in de Europese Unie. De doelstellingen van het ECAF zijn:

  1. Het bevorderen van de voorlichting van landbouwers, landbouwtechnici en de samenleving in het algemeen over de technieken die het mogelijk maken de landbouwgrond en de biodiversiteit ervan in stand te houden in het kader van een duurzame landbouw;
  2.  Het aanmoedigen van de ontwikkeling, het onderwijs en het onderzoek over alle aspecten die verband houden met de Conservation Agriculture en de biodiversiteit van de landbouwgrond;
  3.  Het ontwikkelen van alle soorten activiteiten en programma’s gericht op het bereiken van de voorgaande doelstellingen.

Het bestuur van het ECAF is samengesteld uit aangewezen leden van erkende en wettelijk opgerichte Nationale Verenigingen die eveneens de principes van Conservation Agriculture promoten.