Links naar EU-organisaties en -initiatieven

AgroFossilFree zal een directe link leggen met de volgende EU-organisaties en initiatieven om haar activiteiten te optimaliseren en de impact van het project te maximaliseren:

 • EIP-AGRI: Het Europees Innovatiepartnerschap voor de landbouw (EIP-AGRI) werkt aan de bevordering van een concurrerende en duurzame land- en bosbouw die “meer en beter bereikt met minder”. Het draagt bij aan een gestage aanvoer van levensmiddelen, diervoeders en biomaterialen en ontwikkelt zijn werkzaamheden in harmonie met de essentiële natuurlijke hulpbronnen waar de landbouw afhankelijk van is.
 • DG AGRI: De “Commission’s Directorate-General for Agriculture and Rural Development (DG AGRI)” is verantwoordelijk voor het Europees beleid voor landbouw en rurale ontwikkeling en heeft te maken met alle aspecten uit het GLB.
 • DG CLIMA: De “Commission’s Directorate-General for Climate Action (DG CLIMA)” leid de inspanningen van de Europese Comissie tegen klimaatverandering op EU en nationaal niveau.
 • DG GROW: De “Commission’s Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs” is verantwoordelijk voor EU beleid voor de markt, industrie, ondernemerschap en kleine bedrijven.
 • DG ENERGY: Dit onderdeel van de Europese Commissie is verantwoordelijk voor het energie beleid van de EU: stabiel, duurzaam en een concurrende prijs voor energie in Europa.
 • DG DEVCO: De “Commission’s Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO)” is verantwoordelijk voor het ontwerpen van het Europese internationale samenwerkings en wereldwijde ontwikkelingsbeleid.
 • DG JRC: De “Joint Research Centre is the Commission’s science and knowledge service”. Het JRC heeft wetenschappers in dienst die onderzoek doen om onafhankelijk wetenschappelijk advies te geven en zo EU beleid te versterken.
 • EERA AISBL: De European Energy Research Alliance (EERA AISBL) is een stichting die bijdraagt aan het coordineren van massal publiekelijk onderzoek om efficientere en goedkopere lage CO2 uitstoot technologien mogelijk te maken. EERA is de publieke onderzoekstak van het Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan).
 • Het European Strategic Energy Technology Plan (SET Plan): is een belangrijke mijlpaal om de transitie naar een klimaat neutraal energie systeem te versnellen door het ontwikkelen van lage uitstoot technologie in een snelle en kosten efficiente manier.
 • SCAR: Standing Committee on Agricultural Research.
 • ENRD: European Network for Rural Development.
 • S3P Agri-Food: Smart Specialisation Platform for Agri-Food.
 • COPA-COGECA: European Farmers and Agri-cooperatives associations.
 • ESA: European Society for Agronomy.
 • ETP: European Technology Platforms.

 

Links naar gerelateerde EU projecten

AgroFossilFree zal verbindingen leggen en synergieën creëren met alle lopende en toekomstige EU-projecten (H2020, LIFE+, ERASMUS+, enz.) die werken aan onderwerpen die verband houden met FEFTS-toepassingen in de EU-landbouw, maar ook met andere projecten die voornamelijk gaan over de-fossilisatie systemen in andere sectoren dan de landbouw en die nuttig kunnen zijn bij het bereiken van de doelstellingen van ons project. Enkele van deze projecten zijn:

 

AgroBioHeat (H2020, 2019-2021) AgroBioHeat streeft naar een massale toepassing van verbeterde en marktrijpe verwarmingsoplossingen op basis van agrobiomassa in Europa. Agrobiomassa is een grote, onderbenutte en inheemse hulpbron die kan bijdragen aan de verwezenlijking van de Europese energie- en klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd plattelandsontwikkeling en een circulaire economie kan bevorderen.

 

BABET-REAL5 (H2020, 2016-2020)Het hoofddoel van BABET-REAL5 is het ontwikkelen van een alternatieve oplossing voor de productie van ethanol van de tweede generatie op basis van kleinere industriële schaal dan de reeds gerealiseerde installaties voor ethanol van de eerste generatie. Dergelijke installaties van kleine industriële schaal moeten toepasbaar zijn in een groot aantal landen, plattelandsgebieden en grondstoffen.

 

BECOOP (H2020 2020-2023). De ambitie van het BECoop-project is een brede toepassing van bio-energietechnologieën in heel Europa te bevorderen door de nodige voorwaarden en ondersteunende instrumenten te bieden om het onderliggende marktpotentieel van communautaire bio-energie te ontsluiten. Het project hoopt ook banden te creëren met de internationale bio-energiegemeenschap en nieuwe partnerschappen aan te moedigen.

 

BE-Rural (H2020, 2019-2022). BE-Rural ondersteunt de totstandbrenging van regionale en lokale biogebaseerde economieën door relevante actoren te betrekken bij de ontwikkeling van strategieën en routekaarten voor de bio-economie. De analyse van de doelregio’s zal helpen om het “bio-economiepotentieel” van elke geselecteerde regio te beoordelen en er zal een reeks regionale open innovatieplatforms worden opgezet om het co-creatieproces op gang te brengen, waarbij de belangrijkste belanghebbenden worden samengebracht om ideeën te ontwikkelen en het potentieel van hun bio-economie te benutten.

 

BIOPLAT-EU (H2020, 2018-2021). Doel van het project is de marktpenetratie van duurzame bio-energie in Europa te bevorderen door gebruik te maken van marginale, onderbenutte en vervuilde gronden voor de productie van biomassa voor niet-voedingsdoeleinden, door een webgebaseerd platform ter beschikking te stellen dat dient als beslissingsondersteunend instrument.

 

COME RES (H2020, 2020-2023) heeft als doelstelling het aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitssector te vergroten. Daartoe richt het project zich op het creëren van gemeenschappen voor hernieuwbare energie in negen Europese landen door te leren van regio’s waar de ontwikkeling van gemeenschappen voor energie al ver gevorderd is en door doelregio’s met het potentieel om gemeenschappen voor energie verder te ontwikkelen, te ondersteunen.

 

Compile (H2020, 2018-2022). Het hoofddoel van COMPILE is de mogelijkheden van energie-eilanden te laten zien voor het koolstofvrij maken van de energievoorziening, gemeenschapsvorming en het creëren van ecologische en sociaal-economische voordelen. COMPILE bevordert de ontwikkeling van lokale energiesystemen en -bronnen door middel van innovatieve opslagoplossingen, ondersteund door nieuwe organisatorische maatregelen en bedrijfsmodellen, met als doel de overgang te ondersteunen van een gecentraliseerd systeem met passieve gebruikers naar een flexibel netwerk van actieve gebruikers die energiegemeenschappen vormen op energie-eilanden.

 

ECCO (Interreg North-West Europe, 2017-2021) ECCO heeft tot doel de groei van lokale coöperaties van energiegemeenschappen (ECCO’s) te versnellen, zowel in doeltreffendheid als in aantal. Vooral plattelandsgebieden en agrariërs bieden de fysieke en sociale middelen die nodig zijn voor een gedecentraliseerde, gemeenschapsgebaseerde aanpak van de voorziening van hernieuwbare energiebronnen. Het project wil dit bereiken door ECCO’s bij elkaar te brengen en hen in contact te brengen met relevante kennisbronnen uit Noordwest-Europa om de barrières te overwinnen waarmee zij te maken hebben.

 

FLEXcoop (H2020, 2017-2020). FLEXCoop introduceert een end-to-end geautomatiseerd vraagresponsoptimaliseringskader. Het maakt de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk, waardoor energiecoöperaties zichzelf op de energiemarkten kunnen introduceren in de rol van aggregator. Het voorziet coöperaties van innovatieve en zeer effectieve instrumenten om robuuste bedrijfspraktijken op te zetten teneinde hun micronetwerken en virtuele elektriciteitscentrales te exploiteren als balancerings- en ondersteunende activa voor de stabiliteit van het netwerk.

 

HyperFarm (H2020, 2020-2023)Het project heeft tot doel gecombineerde agrovoltaïsche systemen te demonstreren, met dubbel grondgebruik voor de productie van gewassen en gelijktijdige stroomproductie. HyperFarm verenigt meerdere soorten actoren met het doel levensvatbare agrovoltaïsche bedrijfsmodellen te optimaliseren en de verkoopbaarheid van de producten te testen, door nieuwe innovatieve fotovoltaïsche technologieën, radicaal nieuwe gewasproductiesystemen, innovatieworkshops voor belanghebbenden, en onderzoek naar de acceptatie door burgers en consumenten, analyse van de publieke perceptie en adoptie door boeren op te nemen. HyPErFarm ontwikkelt en demonstreert ook nieuwe manieren om de op de boerderij geproduceerde energie te gebruiken en te distribueren.

 

IoF 2020 (H2020 2017-2020). Grootschalige proefprojecten H2020 heeft tot doel IoT-oplossingen in de Europese landbouw in te zetten door middel van integratie van geavanceerde IoT-technologieën in de hele waardeketen, demonstratie van meerdere IoT-toepassingen op schaal en in een gebruikscontext, met inbegrip van waardecreatie in termen van verhoogde efficiëntie, energiereductie, enz.

 

RENAISSANCE (H2020, 2020-2023)Het doel van het project is een door de gemeenschap aangestuurde schaalbare en reproduceerbare aanpak te leveren, om nieuwe bedrijfsmodellen en technologieën te implementeren die schone productie en gedeelde distributie van energie in lokale gemeenschappen ondersteunen.

 

RES4LIVE (H2020, 2020-2023)Het project zal zich bezighouden met de aanpassing van RES-technologieën en -machines en de demonstratie daarvan op grote schaal op bedrijfsniveau, waarvoor ondersteunende maatregelen nodig zijn met betrekking tot ruimtelijke ordening, infrastructuur, verschillende bedrijfsmodellen en marktorganisatie, trends die niet allemaal onder controle zijn vanuit het oogpunt van de landbouwer.

 

TheGreefa (H2020, 2020-2023)Het project is gericht op een nieuwe technologie voor verwarming, koeling, luchtvochtigheidsbeheersing en waterterugwinning in kassen, alsmede voor het drogen van landbouwgoederen met behulp van thermochemische conversieprincipes op basis van het gebruik van zoutoplossingen (thermochemische vloeistoffen).

 

WiseGRID (H2020, 2016-2020). Het WiseGRID-project biedt een reeks oplossingen, technologieën en bedrijfsmodellen die de slimheid, stabiliteit en veiligheid van een open, consumentgericht Europees energienetwerk vergroten en schonere en meer betaalbare energie leveren voor Europese burgers, door een intensiever gebruik van opslagtechnologieën en elektromobiliteit en een sterk verhoogd aandeel van hernieuwbare energiebronnen. Het is de bedoeling de instrumenten en bedrijfsmodellen aan te reiken die de totstandbrenging van een open markt zullen vergemakkelijken en alle belanghebbenden op energiegebied in staat zullen stellen een actieve rol te spelen bij de overgang naar een democratisch energiesysteem.