Via de online vragenlijst van Google Forms, ingevuld door AFF-partners of rechtstreeks door belanghebbenden

Via de online vragenlijst van Google Forms, ingevuld door AFF-partners of rechtstreeks door belanghebbenden

Een vragenlijst is ontwikkeld en is een hulpmiddel voor een inventarisatie van Fossielvrije-Energie-Technologieën en Strategieën (FEFTS). Met behulp van deze vragenlijsten kunnen gebruikers FEFTS registreren en classificeren door bepaalde informatie in te vullen over de ingevoerde FEFTS.

De volgende stappen moeten worden gevolgd voor de toevoeging van FEFTS in het AgEnergy-platform:

 1. In eerste instantie vermelden de gebruikers de FEFTS-naam, de organisatie en het e-mailadres, als voorlopige identificatie van FEFTS.
 2. In de volgende vraag moeten de gebruikers de FEFTS-categorie selecteren (1-wetenschappelijk document, 2-onderzoeksproject, 3-commercieel product, 4-trainingsmateriaal, 5-financieringsmethode). Afhankelijk van de selectie van de categorie worden gebruikers doorgestuurd naar een afzonderlijke reeks vragen voor elk type FEFTS.
 3. Na dit identificatiegedeelte wordt een aantal algemene vragen voor alle FEFTS gesteld om de specificaties van de FEFTS te beoordelen en de landbouwsector waarop de FEFTS van toepassing is naar behoren te definiëren. Deze reeks vragen heeft betrekking op:
  • Analyse van kandidaat-gebruikers van FEFTS
  • Type FEFTS-technologie
  • Type landbouwproductie waarvoor dit FEFTS bestemd is
  • Opvragen van een lijst van 5 trefwoorden
  • Uploaden van afbeeldingen, audiovisueel materiaal en relevante pdf/ppt of links die naar dit materiaal leiden
  • Link van de relevante FEFTS-website en andere gerelateerde websites
  • Aanvullende informatie kan ook in het Engels en/of in de taal van het eigen land worden verstrekt.
 1. In de volgende groep vragen wordt het toepassingsgebied van FEFTS verder gedefinieerd. In dit deel van de vragenlijst wordt nagegaan voor welk soort landbouwtechnologie deze FEFTS wordt gebruikt. De gebruikers kunnen uit een lijst van opties het meest geschikte toepassingsgebied van de FEFTS kiezen. Na de selectie van een categorie worden de gebruikers doorverwezen naar specifieke vragen voor het vaststellen van nadere informatie over het toepassingsgebied van de FEFTS.
 2. Daarna volgt een vraag over het FEFTS-type (schone energieproductie, energie-efficiëntie, koolstofsekwestratie in de bodem).
  • Het selecteren van schone energie productie maakt duidelijk wat de omvang is van hernieuwbare energie. Wat leidt tot energieproductie of opslagsystemen voor energie met subvragen om de FEFTS kenmerken verder te bepalen.
  •  Verbetering van de energie-efficiëntie leidt tot de selectie van een specifiek energietype verbetering. .
  • Vastlegging van koolstof in de bodem is een hulponderwerp van relevante FEFTS en leidt tot een vraag over de bepaling van respectievelijk het type/ de strategie/methode van koolstofvastlegging.

Alle vragen van het huidige gedeelte worden gevolgd door specifieke vragen, waarbij de gebruikers de meest geschikte optie kiezen, met het oog op een juiste beoordeling en categorisering van de FEFTS.

 1. Ten slotte wordt de specificatie en categorisering van de FEFTS gevolgd door een beoordeling van de FEFTS (algemeen, milieu en sociaal-economisch), dat erop gericht is de FEFTS en de invloed ervan op de bovengenoemde onderwerpen te evalueren, alsmede de toepasbaarheid en doeltreffendheid ervan. Gebruikers kunnen ofwel een keuze maken uit een meerkeuzelijst met mogelijke opties, of verschillende argumenten/concepten aankiezen op basis van hun perceptie van de FEFTS, waarbij gebruik wordt gemaakt van een Likert-schaal (1 – helemaal mee oneens, 2 – niet mee eens, 3 – neutraal, 4 – mee eens, 5 – helemaal mee eens).

Opmerking 1: Het is mogelijk dat bepaalde keuzes/antwoorden bij bepaalde vragen niet relevant of van toepassing zijn, maar bij andere wel, maar op grond van de structuur van deze enquête kunnen zij niet worden verwijderd of niet worden verborgen. Tijdens het invullen van de enquête moeten de gebruikers elk veld nauwkeurig invullen overeenkomstig de kenmerken van de FEFTS om verkeerde interpretaties te voorkomen. Antwoorden op alle vragen zijn van cruciaal belang voor de optimale classificatie van elke FEFTS.

Mededeling 2: Zodra een enquête is ingediend, zijn wijzigingen/aanpassingen niet meer mogelijk. Daarom wordt gebruikers in geval van dubbelzinnige antwoorden vriendelijk gevraagd een nieuwe enquête in te dienen waarin alle relevante gegevens zijn opgenomen.