Celem projektu Greefa jest opracowanie nowej technologii ogrzewania, chłodzenia, kontroli wilgotności powietrza i odzysku wody w szklarniach, a także suszenia produktów rolniczych z wykorzystaniem zasad konwersji termochemicznej opartej na wykorzystaniu roztworów soli (płynów termochemicznych).

HyperFarm to projekt z zakresu Innovation Action (IA), którego celem jest zademonstrowanie połączonych systemów agrowoltaicznych z podwójnym użytkowaniem gruntów do produkcji roślinnej i jednoczesnej produkcji energii. HyperFarm dołącza do wielu typów podmiotów w celu optymalizacji rentownych rolniczych modeli biznesowych, a także przetestowania zbywalności produktów, poprzez włączenie nowych innowacyjnych technologii fotowoltaicznych, radykalnie nowych systemów produkcji roślinnej, warsztatów innowacji interesariuszy oraz akceptacji obywateli i konsumentów, analizy percepcji i badania adopcji rolników. HyPErFarm opracowuje także i demonstruje nowe sposoby wykorzystania i dystrybucji energii wytwarzanej w gospodarstwie.

RES4LIVE to projekt z zakresu Innovation Action (IA) zajmujący się adaptacją technologii i maszyn OZE oraz ich demonstracją na dużą skalę na poziomie gospodarstw, które wymagają działań wspierających w zakresie planowania przestrzennego, infrastruktury, modeli biznesowych i organizacji rynku, trendów, które nie zawsze są pod kontrolą z perspektywy rolnika.

Projekt RENAISSANCE to projekt z zakresu Innovation Action (IA), którego celem jest dostarczenie napędzanego przez społeczeństwo, skalowalnego i powtarzalnego podejścia, w celu wdrożenia nowych modeli biznesowych i technologii wspierających czystą produkcję i wspólną dystrybucję energii w społecznościach lokalnych.

AgroFossilFree_square

Projekt AgroFossilFree ma na celu stworzenie ram, w których krytyczni interesariusze będą współpracować w celu oceny i promowania obecnie dostępnych FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies w rolnictwie UE w celu zmniejszenia w perspektywie krótkoterminowej i wyeliminowania w dłuższej perspektywie wykorzystania paliw kopalnych w każdym procesie rolniczym od kołyski do bramy gospodarstwa, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności i jakości produktu końcowego.