AKRONIM

IUNG-PIB

KRAJ

Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) jest kontynuatorem 150 lat działalności placówek rolniczych w Puławach. Główna siedziba Instytutu znajduje się w historycznym pałacu książąt Czartoryskich. Obecnie IUNG jest państwowym instytutem badawczym podległym Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Jako wyróżniający się ośrodek nauk rolniczych w kraju oraz za granicą został dwukrotnie wyróżniony statusem Centrum Doskonałości UE (PROLAND w latach 2002-2006 oraz PROFICIENCY w latach 2009-2014), co jest równoznaczne z uznaniem go za pełnoprawnego partnera w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W latach 2015-2020 w Instytucie realizowano projekt BioEcon „New Strategies on Bio-Economy in Poland” finansowany w ramach programu Horyzont 2020. Od 01.10.2019 roku Instytut pełni funkcję koordynatora projektu BIOEASTsUP „Wsparcie rozwoju zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym w krajach Europy Centralnej i Wschodniej”.

 

Projekt BIOEASTsUP będzie wspierał inicjatywę BIOEAST w realizacji jej misji do roku 2030 oraz Planu Działania na rzecz przemian Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) w zakresie biogospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaangażowanie interesariuszy, położenie nacisku na zrównoważoną biogospodarkę o obiegu zamkniętym w agendzie rządów państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz wsparcie i rozwój narodowych strategii biogospodarki. W realizację projektu zaangażowanych jest 21 partnerów. Na poziomie krajowym IUNG również jest renomowaną jednostką – od 2005 roku posiada status Państwowego Instytutu Badawczego (PIB) i obecnie realizuje program wieloletni pt. „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych” (2016-2020). W wyniku przeprowadzonej za lata 2013-2016 parametryzacji jednostek naukowych IUNG-PIB uzyskał kategorię A, co stawia go w gronie najlepszych jednostek w kraju. W ciągu ostatnich 12 lat IUNG zajmował się kwestią bioenergii, koncentrując się na określeniu potencjału surowcowego pozostałości rolniczych, odpadów organicznych i pozostałości leśnych w krajach UE i Szwajcarii, a także wpływu wprowadzenia nowych praktyk rolniczych (w tym maszyn) na środowisko. IUNG posiada bazy danych wielu praktyk rolniczych, które będą wykorzystane w projekcie.

 

TInstytut z powodzeniem koordynuje i uczestniczy w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, w ramach 6PR, 7PR, H2020. Źródłem finansowania Instytutu, poza środkami statutowymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz działaniami w ramach PIB, są projekty krajowe i międzynarodowe, programy MRiRW, programy centralne, badania zlecane przez samorząd lokalny, przemysł i inne podmioty. Instytut ma duże doświadczenie w zarządzaniu projektami. W 2019 roku IUNG zrealizował łącznie 35 projektów finansowanych w ramach następujących działań: a) Narodowe Centrum Nauki – 10 projektów; b) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – 10 projektów; c) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – 3 projekty; d) Program Współpraca – 1 projekt; e) 7. Program Ramowy – 1 projekt; f) HORYZONT 2020 – 7 projektów; g) INTERREG Region Morza Bałtyckiego – 1 projekt; h) Inne projekty międzynarodowe – 2 projekty.

Projekty, w których Instytut pełni rolę koordynatora to: BioEcon, BIOEASTsUP, LCAgri, KIK/25, AZOMAIS. Instytut zatrudnia 312 osób. Kadra naukowa IUNG-PIB liczy 88 pracowników, w tym 15 profesorów, 15 profesorów IUNG, 26 adiunktów, 17 asystentów oraz 15 pracowników badawczo-technicznych. 12 osób jest uczestnikami Studiów Doktoranckich.