Linki do podmiotów i inicjatyw UE

AgroFossilFree nawiąże bezpośrednie połączenie z następującymi organizmami i inicjatywami UE w celu optymalizacji swoich działań i maksymalizacji wpływu projektu:

 • EIP-AGRI: Rolnicze Europejskie Partnerstwo Innowacyjne (EIP-AGRI) działa na rzecz wspierania konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, które „osiąga więcej i lepiej za mniej”. Przyczynia się do zapewnienia stałych dostaw żywności, paszy i biomateriałów, rozwijając swoją pracę w harmonii z podstawowymi zasobami naturalnymi, na których opiera się rolnictwo.
 • DG AGRI: Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) Komisji odpowiada za politykę UE w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz zajmuje się wszystkimi aspektami wspólnej polityki rolnej (WPR).
 • DG CLIMA: Dyrekcja Generalna Komisji ds. Działań w zakesie Klimatu (DG CLIMA) kieruje działaniami Komisji Europejskiej na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi na szczeblu unijnym i międzynarodowym
 • DG GROW: The Commission’s Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs is responsible for EU policy on the single market, industry, entrepreneurship and small businesses.
 • DG ENERGY: Departament Komisji odpowiedzialny za politykę energetyczną UE: bezpieczną, zrównoważoną i konkurencyjną cenowo energię dla Europy
 • DG DEVCO: Dyrekcja Generalna Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DG DEVCO) jest odpowiedzialna za kształtowanie europejskiej polityki współpracy międzynarodowej i rozwoju oraz dostarczanie pomocy na całym świecie.
 • DG JRC: Wspólne Centrum Badawcze oferuje usługi w zakresie nauki i wiedzy. JRC zatrudnia naukowców do prowadzenia badań w celu zapewnienia niezależnych porad naukowych i wsparcia polityki UE.
 • EERA AISBL: European Energy Research Alliance (EERA AISBL) to stowarzyszenie non-profit, które przyczynia się do koordynacji masowych publicznych wysiłków badawczych w celu opracowania bardziej wydajnych i tańszych niskoemisyjnych technologii energetycznych. EERA jest publicznym filarem badawczym Strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (planu EPSTE).
 • Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE): jest kluczowym krokiem w kierunku przyspieszenia przejścia na system energetyczny neutralny dla klimatu poprzez rozwój technologii niskoemisyjnych w sposób szybki i konkurencyjny pod względem kosztów.
 • SCAR: Stały Komitet ds. Badań Rolniczych.
 • ENRD: Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • S3P Agri-Food: Platforma inteligentnej specjalizacji dla przemysłu rolno-spożywczego.
 • COPA-COGECA: Europejskie stowarzyszenia rolników i spółdzielni rolniczych.
 • ESA: Europejskie Towarzystwo Agronomiczne
 • ETP: europejskie platformy technologiczne.

 

Linki do powiązanych projektów UE

AgroFossilFree ustanowi powiązania i stworzy synergie ze wszystkimi trwającymi i przyszłymi projektami UE (H2020, LIFE +, ERASMUS + itp.), które zajmują się tematami związanymi z zastosowaniem FEFTS w rolnictwie UE, ale także innymi projektami, które dotyczą głównie systemów bezemisyjnycy w innych sektorach niż rolnictwo i mogą być pomocne w osiągnięciu celów naszego projektu. Są to np:

 

AgroBioHeat (H2020, 2019-2021) Celem AgroBioHeat jest masowe wdrożenie ulepszonych i gotowych do wprowadzenia na rynek europejski rozwiązań grzewczych wykorzystujących biomasę rolniczą. Biomasa rolnicza to duży, niedostatecznie eksploatowany lokalny zasób, który może wspierać osiągnięcie europejskich celów w zakresie energii i klimatu, jednocześnie promując rozwój obszarów wiejskich i gospodarkę o obiegu zamkniętym.

 

BABET-REAL5 (H2020, 2016-2020). Głównym celem BABET-REAL5 jest opracowanie alternatywnego sposobu produkcji etanolu drugiej generacji w oparciu o mniejszą skalę przemysłową niż istniejące już zakłady etanolu pierwszej generacji. Takie zakłady na małą skalę przemysłową będą miały zastosowanie w wielu krajach, obszarach wiejskich i jako surowce.

 

BECOOP (H2020 2020-2023). Ambicją projektu BECoop jest wspieranie szerokiego wdrażania technologii bioenergetycznych w Europie, poprzez zapewnienie niezbędnych warunków i narzędzi wspierających, w celu uwolnienia podstawowego potencjału rynkowego bioenergii. Projekt ma również nadzieję na nawiązanie kontaktów z międzynarodową społecznością bioenergetyczną i wspieranie nowych partnerstw.

 

BE-Rural (H2020, 2019-2022). BE-Rural wspiera tworzenie regionalnych i lokalnych biogospodarek poprzez angażowanie odpowiednich podmiotów w opracowywanie strategii i planów działań dotyczących biogospodarki. Analiza regionów docelowych pomoże ocenić „potencjał biogospodarki” każdego wybranego regionu, a szereg regionalnych Otwartych Platform Innowacji zostanie wdrożonych, aby pobudzić proces współtworzenia, skupiając kluczowych interesariuszy w celu opracowania pomysłów i wykorzystania ich potencjału biogospodarki.

 

BIOPLAT-EU (H2020, 2018-2021). Celem projektu jest promowanie wprowadzania na rynek w Europie zrównoważonej bioenergii, produkowanej przy wykorzystaniu terenów marginalnych, niedostatecznie wykorzystywanych i zanieczyszczonych do produkcji biomasy niespożywczej, poprzez utworzenie platformy internetowej, która służy jako narzędzie wspomagania decyzji.

 

COME RES (H2020, 2020-2023) ma na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej w sektorze elektroenergetycznym. Projekt koncentruje się na rozwoju społeczności wykorzystujących energię odnawialną w dziewięciu krajach europejskich, czerpiąc wiedzę od regionów o bardziej zaawansowanym rozwoju w tym zakresie i wspierając regiony docelowe z potencjałem do dalszego rozwoju wspólnot energetycznych.

 

Compile (H2020, 2018-2022). Głównym celem projektu COMPILE jest zaprezentowanie możliwości wysp energetycznych w zakresie dekarbonizacji dostaw energii, budowania społeczności i tworzenia korzyści środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. COMPILE wspiera rozwój lokalnych systemów i źródeł energii poprzez innowacyjne rozwiązania magazynowe wspierane nowymi środkami organizacyjnymi i modelami biznesowymi, mając na celu wspieranie przejścia od scentralizowanego systemu z pasywnymi użytkownikami do elastycznej sieci aktywnych użytkowników tworzących wspólnoty energetyczne na wyspach energetycznych.

 

ECCO (Interreg Europa Północno-Zachodnia) ECCO ma na celu przyspieszenie rozwoju lokalnych spółdzielni energetycznych (ECCO), zarówno pod względem efektywności, jak i liczby. Zwłaszcza obszary wiejskie i rolnicy oferują zasoby fizyczne i społeczne potrzebne do zdecentralizowanego, opartego na społeczności podejścia do dostarczania OZE. Projekt chce to osiągnąć, łącząc wszystkie ECCO i tworząc powiązania z odpowiednimi źródłami wiedzy z Europy Północno-Zachodniej, aby przezwyciężyć napotykane bariery.

 

FLEXcoop (H2020, 2017-2020). FLEXCoop wprowadza kompleksową, zautomatyzowaną platformę optymalizacji odpowiedzi na zapotrzebowanie. Umożliwia powstawanie nowatorskich modeli biznesowych, umożliwiając spółdzielniom energetycznym zaistnienie na rynkach energii w roli agregatora. Wyposaża spółdzielnie w innowacyjne i wysoce efektywne narzędzia do tworzenia skutecznych praktyk biznesowych w celu wykorzystania ich mikrosieci i wirtualnych elektrowni jako aktywów równoważących i pomocniczych dla stabilności sieci.

 

HyperFarm (H2020, 2020-2023).Celem projektu jest zademonstrowanie połączonych systemów agrowoltaicznych z podwójnym użytkowaniem gruntów do produkcji roślinnej i jednoczesnej produkcji energii. HyperFarm dołącza do wielu typów podmiotów w celu optymalizacji rentownych rolniczych modeli biznesowych, a także przetestowania zbywalności produktów, poprzez włączenie nowych innowacyjnych technologii fotowoltaicznych, radykalnie nowych systemów produkcji roślinnej, warsztatów innowacji interesariuszy oraz akceptacji obywateli i konsumentów, analizy percepcji i badania adopcji rolników. HyPErFarm opracowuje także i demonstruje nowe sposoby wykorzystania i dystrybucji energii wytwarzanej w gospodarstwie.

 

IoF 2020 (H2020 2017-2020). Large Scale Pilots H2020 ma na celu wdrożenie rozwiązań IoT w europejskim rolnictwie poprzez integrację zaawansowanych technologii IoT w całym łańcuchu wartości, demonstrację wielu aplikacji IoT na dużą skalę i w kontekście użytkowym, w tym tworzenie wartości w zakresie zwiększonej wydajności, redukcji energii itp.

 

RENAISSANCE (H2020, 2020-2023). Projekt ma na celu jest dostarczenie napędzanego przez społeczeństwo, skalowalnego i powtarzalnego podejścia, w celu wdrożenia nowych modeli biznesowych i technologii wspierających czystą produkcję i wspólną dystrybucję energii w społecznościach lokalnych.

 

RES4LIVE (H2020, 2020-2023). Projekt zajmujący się adaptacją technologii i maszyn OZE oraz ich demonstracją na dużą skalę na poziomie gospodarstw, które wymagają działań wspierających w zakresie planowania przestrzennego, infrastruktury, modeli biznesowych i organizacji rynku, trendów, które nie zawsze są pod kontrolą z perspektywy rolnika.

 

TheGreefa (H2020, 2020-2023) Celem projektu jest opracowanie nowej technologii ogrzewania, chłodzenia, kontroli wilgotności powietrza i odzysku wody w szklarniach, a także suszenia produktów rolniczych z wykorzystaniem zasad konwersji termochemicznej opartej na wykorzystaniu roztworów soli (płynów termochemicznych).

 

WiseGRID (H2020, 2016-2020). Projekt WiseGRID dostarcza zestaw rozwiązań, technologii i modeli biznesowych, które zwiększają inteligentność, stabilność i bezpieczeństwo otwartej, zorientowanej na konsumenta europejskiej sieci energetycznej oraz zapewniają czystszą i bardziej przystępną energię dla obywateli Europy poprzez lepsze wykorzystanie technologii magazynowania i elektromobilności i znacznie zwiększony udział Odnawialnych Źródeł Energii. Jego celem jest dostarczenie narzędzi i modeli biznesowych, które ułatwią utworzenie otwartego rynku i umożliwią wszystkim interesariuszom z branży odgrywanie aktywnej roli w demokratycznej transformacji energetycznej.