Wytyczne dotyczące właściwego wprowadzania FEFTS

za pośrednictwem internetowego kwestionariusza Google Forms, z pomocą partnerów AFF lub bezpośrednio przez interesariuszy

Opracowano kwestionariusz, który służy jako narzędzie operacyjne na potrzeby utworzenia wykazu Technologii i Strategii wolnych od Paliw Kopalnych (FEFTS). Za pomocą narzędzia użytkownicy mogą rejestrować i klasyfikować FEFTS, poprzez wprowadzenie informacji na ich temat w określonych polach kwestionariusza.

Aby dodać FEFTS do Platformy AgEnergy, należy wykonać następujące kroki:

 1. Na początku użytkownicy podają nazwę FEFTS, nazwę organizacji i jej adres e-mail.
 2. Następnie, użytkownicy muszą wybrać kategorię FEFTS (1 – publikacja naukowa, 2 – projekt badawczy, 3 – produkt komercyjny, 4 – materiały szkoleniowe, 5 – mechanizmy finanzowania). W zależności od wyboru kategorii, użytkownicy zostaną przekierowani do zestawu pytań odpowiedniego dla danego typu FEFTS.
 3. APo sekcji identyfikacyjnej pojawia się zestaw pytań wspólnych dla wszystkich typów FEFTS, w celu oceny ich specyfikacji i zdefiniowania sektora rolnego, w którym mają zastosowanie. Zestaw pytań dotyczy:
  • Analizy potencjalnych użytkowników FEFTS
  • Rodzaju technologii danego FEFTS
  • Rodzaju produkcji rolnej, w której FEFTS ma zastosowanie
  • Zapytania o listę 5 słów kluczowych
  • Dołączenia obrazów, materiałów audiowizualnych i plików w formacie PDF/PPT lub linkow prowadzących do odpowiednich materiałów
  • Linku do strony internetowej przedstawiającej dany FEFTS i inych stron powiązanych
  • Dodatkowych informacji, które można podać w języku angielskim i/lub języku twórców danego FEFTS
 1. W kolejnej grupie pytań określony jest obszar zastosowania FEFTS. W tej sekcji badany jest rodzaj technologii rolniczej, której dotyczy FEFTS. Użytkownicy mogą zdefiniować najbardziej odpowiedni obszar zastsosowania spośród listy podanych opcji. Po wybraniu jednej kategorii, następuje przekierowanie użytkownika do szczegółowych pytań w celu ustalenia dalszych informacji związanych z zastosowaniem FEFTS.
 2. Następnie pojawia się pytanie dotyczące rodzaju FEFTS (produkcja czystej energii, zwiększenie efektywności energetycznej, sekwestracja dwutlenku węgla w glebie).
  • Opcja „produkcja czystej energii” dotyczy dostaw energii odnawialnej i prowadzi dalej do wyboru pomiędzy produkcją energii a magazynowaniem energii, z kolejnymi pytaniami służącymi dookreśleniu charakterystyki danego FEFTS. .
  • Poprawa wydajności energetycznej” prowadzi do wyboru pomiędzy konkretnymi rodzajami ulepszeń w tym zakresie.
  • Sekwestracja węgla w glebie” to opcja pomocnicza w przypadku niektórych FEFTS i prowadzi do kolejnych pytań dotyczących odpowiednio typu/strategii/metody sekwestracji.

Po omówionych pytaniach tej sekcji następują pytania szczegółowe, w których użytkownicy wybierają najbardziej odpowiednią opcję, mając na celu właściwą ocenę i kategoryzację FEFTS.

 1. Ostatnia sekcja pytań dotyczy oceny FEFTS (ogólnej, środowiskowej i społeczno-ekonomicznej), mającej na celu określenie jego wpływu w powyższych obszarach, możliwości zastosowania i wydajności. Użytkownicy mogą wybrać opcje z listy wielokrotnego wyboru oraz ocenić FEFTS zgodnie ze swoimi spostrzeżeniami używając skali Likerta (skali od 1 do 5, gdzie: 1-całkowicie się nie zgadzam, 2-nie zgadzam się, 3-opinia neutralna, 4-zgadzam się, 5-całkowicie się zgadzam).

Uwaga 1: Niektóre wybory/odpowiedzi mogą nie być istotne w przypadku pewnych FEFTS, jednak ze względu na strukturę ankiety nie mogą zostać usunięte czy pominięte. Wraz z rozwojem pytań w ankiecie, użytkownicy powinni jak najbardziej precyzyjnie wybierać opcje zgodne z charakterystyką wprowadzanych FEFTS, aby uniknąć błędnej interpretacji.

Uwaga 2: Po przesłaniu ankiety nie będzie już możliwe wprowadzenie zmian/poprawek. W związku z tym, w przypaku udzielenia niejednoznacznych odpowiedzi, użytkownicy proszeni są o ponowne przesłanie wypełnionego kwestionariusza, z uwzględnieniem wszystkich istotnych danych.