AgroFossilFree składa się z 6 pakietów roboczych. Pierwsze cztery pakiety dotyczą głównych działań w ramach projektu, podczas gdy pozostałe dwa mają charakter przekrojowy (komunikacja / upowszechnianie i zarządzanie)

WP1 obejmuje wszystkie działania mające na celu ocenę aktualnego stanu zużycia energii w rolnictwie UE oraz ocenę potrzeb i zainteresowania technologiami i strategiami bezemisyjnymi, które mają być stosowane w rolnictwie w przyszłości, a także rozpowszechniania tych innowacji w systemach społecznych.

WP1

Aktualny stan zużycia energii w rolnictwie UE oraz identyfikacja czynników wpływających na wdrażanie innowacji i rozpowszechnianie FEFTS

WP2

Rejestr dostępnych FEFTS i narzędzi finansowania w rolnictwie UE

W ramach WP2 wykonana zostanie inwentaryzacja dostępnych technologii i strategii bezemisyjnych oraz dostępnych narzędzi finansowania w rolnictwie europejskim oraz przeanalizowany zostanie ich dalszy rozwój na przestrzeni czasu.

WP3 będzie opierał się na wynikach osiągniętych w ramach WP1 i WP2, generując interaktywne i wielopodmiotowe innowacje na poziomie regionalnym, wspierając współpracę transgraniczną i zapewniając zrównoważony rozwój i powiązania międzyregionalnej wielopodmiotowej sieci w zakresie technologii i strategii bezemisyjnych z EIP-AGRI i innymi ogólnoeuropejskimi inicjatywami, jak EERA. W niniejszym pakiecie roboczym zostaną opracowane streszczenia praktyk wymagane przez EIP-AGRI oraz podsumowania/wytyczne dotyczące polityki w celu szerszego wdrożenia FEFTS w rolnictwie UE.

WP3

Interaktywne tworzenie wielopodmiotowych sieci innowacji, konsultacje i opracowywanie wytycznych w ramach polityki dotyczącej wdrażania FEFTS w rolnictwie UE

WP4

Platforma Internetowa AgEnergy

Zostanie utworzona „Platforma AgEnergy” i wypełniona rezultatami otrzymanymi w ramach WP1, WP2 i WP3. WP3 i WP4 są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ Platforma AgEnergy ma za zadanie wspierać zaangażowany udział interesariuszy w warsztatach, gromadząc ich opinie i wspierając tworzenie wirtualnej społeczności AgroFossilFree.

Zdefiniowana zostanie strategia upowszechniania i komunikacji, aby wspomóc widoczność rezultatów projektu i zaangażowanie interesariuszy na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim, maksymalizując jego wpływ i zapewniając trwałość rezultatów projektu po jego zakończeniu. Partnerzy będą prowadzić interaktywne działania upowszechniające i komunikacyjne w trakcie trwania projektu.

WP5

Upowszechnianie i Komunikacja

WP6

Zarządzanie Projektem

WP zapewni odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i zarządzanie ryzykiem projektu.