Zorganizowane zostaną trzy warsztaty internetowe z udziałem interesariuszy z całej Europy (rolnicy, przemysł, doradcy, technicy, brokerzy innowacji i decydenci polityczni), które pozwolą zgromadzić ich opinie i przemyślenia na temat tego, jak FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies można zastosować w rolnictwie UE. Warsztaty będą odbywały się corocznie, kiedy każda partia nowych  FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies dotrze na platformę i będzie zawierała dodatkowe tematy do omówienia w społeczności. W ten sposób dążymy do oceny zainteresowania członków treścią platformy, ich pomysłów na jej optymalizację oraz ich zdolności do oceny dostępnych FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies available.

Krajowe Wielopodmiotowe Warsztaty Innowacji

Warsztaty dla wielu podmiotów zostaną zorganizowane przez partnerów regionalnych AgroFossilFree (3 na ośrodek) na które zostaną zaproszone istniejące sieci krajowe (klastry związane z OZE, klastry krajowe EIP i istniejące OG) oraz stowarzyszenia rolników. Warsztaty będą organizowane w oparciu o:

  • Rolnictwo polowe
  • Szklarnie
  • Budynki inwentarskie

Metodyka Warsztatów Regionalnych

W ścisłej współpracy z odpowiednimi interesariuszami partnerzy AgroFossilFree wybiorą najbardziej odpowiednie rozwiązania FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies (50-70) zgodnie z tematem każdego warsztatu oraz geograficznym i tematycznym zakresem partnerów badawczych/ upowszechnieniowych. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną wybrane rozwiązania FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies , pozwalające na:

  • przekazywanie informacji zwrotnej na temat wyników badań FEFTS w celu dotarcia do społeczności rolniczej,
  • przedstawianie pomysłów na wprowadzenie w życie dostępnych rozwiązań FEFTS (dostosowanych do specyficznych warunków regionalnych lub różnych zastosowań),
  • generowanie innowacyjnych zastosowań dla istniejących rozwiązań FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies itp.

Partnerzy badawczy w AgroFossilFree ocenią skalowalność pomysłów, ich wartość handlową, wymagania dotyczące zasobów itp., a także zidentyfikują ekosystem partnerów i fundusze potrzebne do uruchomienia, we współpracy, projektów opartych na innowacjach. Wspierane będzie tworzenie nowych grup operacyjnych wokół FEFTS.

Warsztaty międzynarodowe

Zorganizowane zostaną trzy międzynarodowe warsztaty poświęcone: (i) rolnictwu polowemu (Polska); (ii) uprawom szklarniowym (Grecja) i (iii) obiektom inwentarskim (Dania), obejmujące wszystkie rodzaje FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies .Warsztaty umożliwią wymianę informacji między regionami UE, rozpowszechnianie wyników i praktycznych rozwiązań oraz tworzenie wzajemnej wymiany i współpracy transgranicznej w zakresie konkretnych innowacji FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies . Odpowiednie sieci i grupy zostaną zaproszone na międzynarodowe warsztaty.

shutterstock_747248968

Spotkanie brokerskie

W Brukseli zostanie zorganizowane jedno spotkanie brokerskie, podczas którego wybrani interesariusze ze społeczności FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies (rolnicy, producenci systemów energetycznych, producenci maszyn, doradcy, brokerzy innowacji, inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka itp.) każdego z 8 ośrodków innowacji zostaną zaproszeni do podejmowania różnych form współpracy w ramach konsorcjów projektów badawczych, projektów biznesowych związanych z rozwojem i szkoleniami na temat FEFTS Fossil-Energy-Free Technologies and Strategies lub programami doradczymi na poziomie europejskim. Zaprezentowane zostaną również historie sukcesu związane z wychwytywaniem pomysłów oddolnych, regionalnymi procesami innowacji oraz powiązaniami pomiędzy innymi projektami i grupami operacyjnymi.

Warsztaty konsultacyjne

W Brukseli zorganizowane zostaną warsztaty konsultacyjne z podmiotami z KE(tj. DG AGRI, DG ENER, DG CLIMA, DG GROW, DG RTD, DG ENV, DG JRC) w celu optymalizacji opracowanych wytycznych z zakresu polityki i maksymalizacji ich wpływu.

Hand,Write,A,Feedback,Concept,On,Small,Chalkboard,On,The
Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w warsztatach i działaniach AFF w 9 krajach docelowych, możesz skontaktować się z partnerem/partnerami AFF zlokalizowanymi w Twoim kraju. Kliknij w swój kraj i wybierz partnera na mapie.