ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

CERTH-IBO

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2000 και είναι το μόνο ερευνητικό κέντρο της Βορείου Ελλάδος και ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα. Πάνω από 800 άτομα εργάζονται στο ΕΚΕΤΑ με την πλειοψηφία τους να είναι επιστήμονες. Το ΕΚΕΤΑ έχει λάβει ένα μεγάλο αριθμό διακρίσεων και βραβείων (ERC Advanced Grant, Microsoft International Contest Prize, the Trading Agents Competition Award και πολλά ακόμη). Έχει επίσης συμμετάσχει με επιτυχία σε πάνω από 1,200 ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα (με τον συνολικό προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 450 εκατ. ευρώ με συμμετέχοντες πάνω από 1100 διεθνείς οργανισμούς ως εταίρους) που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, κορυφαίες βιομηχανίες των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Ευρώπης αλλά και από την Ελληνική κυβέρνηση μέσω της ΓΓΕΚ (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας).

Το ΕΚΕΤΑ συμμετέχει στο έργο με το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ). Το IBO επικεντρώνεται στον επιστημονικό τομέα της γεωργικής τεχνολογίας και στον ευρύτερο επιστημονικό τομέα της μηχανικής των βιο-συστημάτων (bio-systems engineering) στα πλαίσια ενοποίησης πολυεπιστημονικών και διεπιστημονικών ειδικοτήτων και ερευνητικών μονάδων. Ταυτόχρονα, οι ερευνητικές προτεραιότητες του ΙΒΟ περιλαμβάνουν την ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση (rational environmental management) και την αξιολόγηση της αειφορίας των δραστηριοτήτων βιοπαραγωγής (bio-production activities assessment), καθώς και την βελτιστοποίηση της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τις δραστηριότητες αυτές, στοχεύοντας στην υιοθέτηση των βασικών αρχών της κυκλικής οικονομίας (circular economy).

Η φιλοσοφία του IBO βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση για την ανάπτυξη και την εξέλιξη τεχνολογιών αφιερωμένων στον τομέα των συστημάτων βιοπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης, της ευημερίας και της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων αυτών, ενώ παράλληλα δημιουργεί νέα τεχνολογικά πρότυπα για άλλους τομείς.