Δημιουργήθηκε μια ομάδα μεταξύ πέντε έργων H2020 (δηλ. TheGreefa, AgroFossilFree, HyperFarm, RES4LIVE και RENAISSANCE) για τη δημιουργία συνεργασίας και την προώθηση των προηγμένων τεχνολογικών λύσεων σε πιθανούς ενδιαφερόμενους / τελικούς χρήστες με έναν κοινό τρόπο. Και τα 5 έργα χρηματοδοτήθηκαν βάσει των FNR-06 A και B και LC-SC3-ES-3-2018/2020.

Περιοχή έμφασης της συνεργασίας

Εκδηλώσεις

Κοινή οργάνωση των εκδηλώσεων επικοινωνίας και διάδοσης (συμπεριλαμβανομένου κοινού υλικού διάδοσης) σε σχετικές εκθέσεις, επιστημονικά / τεχνικά συνέδρια, εργαστήρια, σεμινάρια κ.λπ.

Ιστορίες επιτυχίας

Ανταλλάξτε τις μη εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις ιστορίες επιτυχίας, μεταξύ ενός ή όλων των έργων, βάσει των επιτευγμάτων / αποτελεσμάτων.

Χρήσιμες πληροφορίες

Ανταλλάξτε τις χρήσιμες πληροφορίες (μη εμπιστευτικές πληροφορίες) σχετικά με την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, με βάση τα διδάγματα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των έργων.

Εργαστήρια

Κοινή οργάνωση εργαστηρίων; σεμιναρίων; κ.λπ. μεταξύ όλων των έργων ή κατά τη διάρκεια σχετικών εξωτερικών εκδηλώσεων σχετικά με την ανάπτυξη της στρατηγικής εκμετάλλευσης · Δημιουργίες επιχειρηματικών μοντέλων και σχεδίων, καθώς και όσον αφορά την εκτίμηση κύκλου ζωής / αξιολόγηση αντικτύπου βιωσιμότητας.

Γνώση

Ανταλλαγή γνώσεων και χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη της στρατηγικής εκμετάλλευσης · Δημιουργίες επιχειρηματικών μοντέλων και σχεδίων, καθώς και εκτιμήσεις για τον κύκλο ζωής /τον αντίκτυπο βιωσιμότητας.

Πληροφορίες

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα μη τεχνικά εμπόδια και τους κινδύνους, όσον αφορά την παροχή τεχνολογικών λύσεων στην αγορά.