Δημιουργήθηκε μια ομάδα μεταξύ 6 έργων H2020 (δηλ. TheGreefa, HyperFarm, RES4LIVE, RENAISSANCE, AgroBioHeat & AgroFossilFree) για τη δημιουργία συνεργασίας και την προώθηση των προηγμένων τεχνολογικών λύσεων σε πιθανούς ενδιαφερόμενους / τελικούς χρήστες με έναν κοινό τρόπο. Και τα 6 έργα χρηματοδοτήθηκαν βάσει των FNR-06 A και B και LC-SC3-ES-3-2018/2020.

Περιοχή έμφασης της συνεργασίας

Εκδηλώσεις

Κοινή οργάνωση των εκδηλώσεων επικοινωνίας και διάδοσης (συμπεριλαμβανομένου κοινού υλικού διάδοσης) σε σχετικές εκθέσεις, επιστημονικά / τεχνικά συνέδρια, εργαστήρια, σεμινάρια κ.λπ.

Ιστορίες επιτυχίας

Ανταλλαγή των μη εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τις ιστορίες επιτυχίας, μεταξύ ενός ή όλων των έργων, βάσει των επιτευγμάτων / αποτελεσμάτων.

Χρήσιμες πληροφορίες

Ανταλλαγή των χρήσιμων πληροφοριών (μη εμπιστευτικές πληροφορίες) σχετικά με την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, με βάση τα διδάγματα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των έργων.

Εργαστήρια

Κοινή οργάνωση εργαστηρίων, σεμιναρίων, κ.λπ. μεταξύ όλων των έργων ή κατά τη διάρκεια σχετικών εξωτερικών εκδηλώσεων σχετικά με την ανάπτυξη της στρατηγικής εκμετάλλευσης. Δημιουργίες επιχειρηματικών μοντέλων και σχεδίων, καθώς και όσον αφορά την εκτίμηση κύκλου ζωής / αξιολόγηση αντικτύπου βιωσιμότητας.

Γνώση

Ανταλλαγή γνώσεων και χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη της στρατηγικής εκμετάλλευσης. Δημιουργίες επιχειρηματικών μοντέλων και σχεδίων, καθώς και εκτιμήσεις για τον κύκλο ζωής /τον αντίκτυπο βιωσιμότητας.

Πληροφορίες

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα μη τεχνικά εμπόδια και τους κινδύνους, όσον αφορά την παροχή τεχνολογικών λύσεων στην αγορά.